پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرسشکده دوست دارد کاربرانش چگونه باشند؟

1 پاسخ 1

پرسشکده  دوست دارد کاربرانش به مسائل زیر توجه داشته باشند:

- به اشتراک گذاشتن آنچه می دانیم
- مودب بودن
- شهروند خوب بودن
- ذکر منبع
- واضح بودن سوال
- دسته بندی و کلیدواژه صحیح انتخاب کردن
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرسشکده)