پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام یک از روشهای کنترل همروندی از طریق ثبت سوابق اجرای تراکنش سریال پذیری را تضمین می کند؟

     الف)two phase locking

     ب)tree protocol

     ج)time stamp protocol

     د)lock conversion

1 پاسخ 1

time stamp protocol


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنترل همروندی) (روشهای کنترل همروندی) (سوابق کامل تراکنش) ()