پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر که I1,I2 دو دستورالعمل از دو تراکنش متفاوت باشند که در  زمانبند هم روند وجود دارند کدام یک از حالت های زیر جابه جا پذیر (swappable) هستند؟

     الف)read(a),write(a)

     ب)read(a),read(a)

     ج)write(a),write(a)

     د)write(a),read(a)

1 پاسخ 1

     ب)read(a),read(a)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده