پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دو تراکنش T1,T2 را که همروند اجرا میشوند را در نظر بگیرید

           T1                                  T2

        Read A

                                             Read(A)

                                             A=A-20

                                             Write(A)

                                             Read(B)

                                             B=B+20

                                             Write(B)

                                             Commit

       Read(B)

       Read©

       Display(A+B+C)

با فرض آنکه مقادیر اولیه A=60,B=70,C=80 را داشته باشیم پس از اجرای هم روند T1,T2 به شکل نشان داده شده خروجی چه خواهد بود؟

     الف)230

     ب)220

     ج)210

     د)200اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تراکنش همروند) () (کنترل همروندی)