پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشور است) () (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prc كدام كشور است) (prcکدام کشوراست) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cچه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.c کجاست) (made in prc یعنی چه) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (prcکشور) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (نام کشورprc) (prc نام کدام کشور است) (p r c کدام کشور است) (علامت اختصاریP.R.C) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (منظور از PRC) (p.r.c کدام کشور است؟) (prcمخفف چه کشوری است) (prcكدام كشور است) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (prcکجاست) (p.r.c کشور) (prcنام کدام کشوراست) (prcعلامت کدام کشور است) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (prc کدام کشور) (prc نماد کدام کشور است) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc کشور) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (made in p.r.c یعنی چه) (علامت اختصاری P.R.C) (مارک prcمال کدوم کشوره) (Made in PRC یعنی چی) (prcیعنی چه) (made in p r c) (p.r.cکجاست) (منظور از made in p.r.c) (مارک prc مال کدام کشور است) (کدام کشور استmade in prc) (p.r.cکدام کشور است ) (مارک p.r.c کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (نام کشور p.r.c) (prc علامت اختصاری) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (prs مخفف کدام کشور است) (علامت اختصاریprc) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (prc علامت کدام کشور است) (مارک prc) (P.R.Cکشور) (p.r.c چه کشوری) (Prcمخفف چه کشوریه) (made in p.r.c.) (prcمخفف کدام کشور)