پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشور است) () (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prc كدام كشور است) (prcکدام کشوراست) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.cچه کشوری است) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (made in prc یعنی چه) (p.r.c کجاست) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (prcکشور) (نام کشورprc) (prc نام کدام کشور است) (p r c کدام کشور است) (علامت اختصاریP.R.C) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (منظور از PRC) (prcمخفف چه کشوری است) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (prcكدام كشور است) (p.r.c کدام کشور است؟) (p.r.c کشور) (prcکجاست) (prcنام کدام کشوراست) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcعلامت کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (prc نماد کدام کشور است) (prc کدام کشور) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc کشور) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (made in p.r.c یعنی چه) (علامت اختصاری P.R.C) (مارک prcمال کدوم کشوره) (Made in PRC یعنی چی) (prcیعنی چه) (made in p r c) (p.r.cکجاست) (منظور از made in p.r.c) (مارک prc مال کدام کشور است) (کدام کشور استmade in prc) (مارک p.r.c کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (نام کشور p.r.c) (prc علامت اختصاری) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (prs مخفف کدام کشور است) (علامت اختصاریprc) (prc علامت کدام کشور است) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (مارک prc) (p.r.cکدام کشور است ) (Prcمخفف چه کشوریه) (made in p.r.c.) (P.R.Cکشور) (prcمخفف کدام کشور) (prc مخفف کدام کشور)