پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشور است) () (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prcکدام کشوراست) (prc كدام كشور است) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cچه کشوری است) (منظور از p.r.c) (made in prc یعنی چه) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (p.r.c کجاست) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (prcکشور) (نام کشورprc) (prc نام کدام کشور است) (p r c کدام کشور است) (علامت اختصاریP.R.C) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (prcمخفف چه کشوری است) (p.r.c کدام کشور است؟) (منظور از PRC) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (prcكدام كشور است) (p.r.c کشور) (prcنام کدام کشوراست) (prcعلامت کدام کشور است) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcکجاست) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc نماد کدام کشور است) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (prc کدام کشور) (prc کشور) (made in p.r.c یعنی چه) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (علامت اختصاری P.R.C) (مارک prcمال کدوم کشوره) (made in p r c) (Made in PRC یعنی چی) (prcیعنی چه) (منظور از made in p.r.c) (کدام کشور استmade in prc) (مارک prc مال کدام کشور است) (p.r.cکجاست) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (مارک p.r.c کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (مارک prc) (نام کشور p.r.c) (علامت اختصاریprc) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری) (prs مخفف کدام کشور است) (p.r.cکدام کشور است ) (prc علامت کدام کشور است) (P.R.Cکشور) (p.r.c چه کشوری) (prcمخفف کدام کشور) (prc مخفف کدام کشور) (مخفف کدام کشور است P.R.C)