پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (prcمخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prc كدام كشور است) (prcکدام کشوراست) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.cچه کشوری است) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (made in prc یعنی چه) (p.r.c کجاست) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (prcکشور) (نام کشورprc) (p r c کدام کشور است) (علامت اختصاریP.R.C) (prc نام کدام کشور است) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (منظور از PRC) (prcمخفف چه کشوری است) (prcكدام كشور است) (p.r.c کدام کشور است؟) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (prcکجاست) (p.r.c کشور) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcنام کدام کشوراست) (prcعلامت کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (prc کدام کشور) (prc نماد کدام کشور است) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc کشور) (علامت اختصاری P.R.C) (made in p.r.c یعنی چه) (مارک prcمال کدوم کشوره) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (made in p r c) (prcیعنی چه) (Made in PRC یعنی چی) (منظور از made in p.r.c) (p.r.cکجاست) (کدام کشور استmade in prc) (مارک prc مال کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (مارک p.r.c کدام کشور است) (مارک prc) (prc علامت اختصاری) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (prs مخفف کدام کشور است) (علامت اختصاریprc) (prc علامت کدام کشور است) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (p.r.cکدام کشور است ) (نام کشور p.r.c) (p.r.c چه کشوری) (made in p.r.c کدام کشور است) (prcکدام کشوراست؟) (prc یعنی چه؟) (made in p.r.c یعنی چی) (prcچه کشوریه)