پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشور است) () (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prc كدام كشور است) (prcکدام کشوراست) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cچه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.c کجاست) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (made in prc یعنی چه) (prcکشور) (علامت p.r.c) (prc کجاست) (نام کشورprc) (prc نام کدام کشور است) (p r c کدام کشور است) (علامت اختصاریP.R.C) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (منظور از PRC) (p.r.c کدام کشور است؟) (prcمخفف چه کشوری است) (prcكدام كشور است) (prcنام کدام کشوراست) (p.r.c کشور) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcکجاست) (prcعلامت کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (prc نماد کدام کشور است) (prc کدام کشور) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc کشور) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (علامت اختصاری P.R.C) (made in p.r.c یعنی چه) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (مارک prcمال کدوم کشوره) (made in p r c) (prcیعنی چه) (Made in PRC یعنی چی) (منظور از made in p.r.c) (p.r.cکجاست) (کدام کشور استmade in prc) (مارک prc مال کدام کشور است) (مارک p.r.c کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (prc علامت کدام کشور است) (p.r.cکدام کشور است ) (مارک prc) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری) (علامت اختصاریprc) (prs مخفف کدام کشور است) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (نام کشور p.r.c) (مخفف کدام کشور است P.R.C) (Prcمخفف چه کشوریه) (مارک PRC ماله کدوم کشوره) (p.r.c چه کشوری) (prcمخفف کدام کشور)