پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشور است) () (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prcکدام کشوراست) (prc كدام كشور است) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (p.r.cچه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.c کجاست) (made in prc یعنی چه) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (prcکشور) (نام کشورprc) (p r c کدام کشور است) (علامت اختصاریP.R.C) (prc نام کدام کشور است) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (prcكدام كشور است) (prcمخفف چه کشوری است) (p.r.c کدام کشور است؟) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (منظور از PRC) (prcعلامت کدام کشور است) (prcکجاست) (prcنام کدام کشوراست) (p.r.c کشور) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (prc کدام کشور) (prc نماد کدام کشور است) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc کشور) (علامت اختصاری P.R.C) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (مارک prcمال کدوم کشوره) (made in p.r.c یعنی چه) (prcیعنی چه) (made in p r c) (Made in PRC یعنی چی) (منظور از made in p.r.c) (p.r.cکجاست) (مارک prc مال کدام کشور است) (کدام کشور استmade in prc) (نام کشور p.r.c) (prc مخفف نام چه کشوری است) (مارک p.r.c کدام کشور است) (p.r.cکدام کشور است ) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (علامت اختصاریprc) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری) (prs مخفف کدام کشور است) (prc علامت کدام کشور است) (مارک prc) (P.R.Cکشور) (prcمخفف کدام کشور) (prc مخفف کدام کشور) (Prcمخفف چه کشوریه) (made in p.r.c.)