پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشور است) () (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prcکدام کشوراست) (prc كدام كشور است) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.cچه کشوری است) (made in prc یعنی چه) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (p.r.c کجاست) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (prcکشور) (نام کشورprc) (prc نام کدام کشور است) (p r c کدام کشور است) (علامت اختصاریP.R.C) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (prcمخفف چه کشوری است) (منظور از PRC) (p.r.c کدام کشور است؟) (prcكدام كشور است) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (prcکجاست) (p.r.c کشور) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcعلامت کدام کشور است) (prcنام کدام کشوراست) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (prc کدام کشور) (prc کشور) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc نماد کدام کشور است) (made in p.r.c یعنی چه) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (علامت اختصاری P.R.C) (مارک prcمال کدوم کشوره) (Made in PRC یعنی چی) (made in p r c) (prcیعنی چه) (p.r.cکجاست) (منظور از made in p.r.c) (کدام کشور استmade in prc) (مارک prc مال کدام کشور است) (مارک p.r.c کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (نام کشور p.r.c) (p.r.cکدام کشور است ) (prs مخفف کدام کشور است) (علامت اختصاریprc) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (مارک prc) (prc علامت کدام کشور است) (P.R.Cکشور) (p.r.c چه کشوری) (Prcمخفف چه کشوریه) (made in p.r.c.) (prc مخفف کدام کشور)