پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشور است) () (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prc كدام كشور است) (prcکدام کشوراست) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.cچه کشوری است) (made in prc یعنی چه) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (p.r.c کجاست) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (prcکشور) (نام کشورprc) (علامت اختصاریP.R.C) (prc نام کدام کشور است) (p r c کدام کشور است) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (prcمخفف چه کشوری است) (prcكدام كشور است) (منظور از PRC) (p.r.c کدام کشور است؟) (p.r.c کشور) (prcعلامت کدام کشور است) (prcکجاست) (prcنام کدام کشوراست) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc نماد کدام کشور است) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (prc کدام کشور) (prc کشور) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (made in p.r.c یعنی چه) (علامت اختصاری P.R.C) (مارک prcمال کدوم کشوره) (Made in PRC یعنی چی) (made in p r c) (prcیعنی چه) (منظور از made in p.r.c) (p.r.cکجاست) (مارک prc مال کدام کشور است) (کدام کشور استmade in prc) (مارک p.r.c کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (prc علامت کدام کشور است) (علامت اختصاریprc) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری) (prs مخفف کدام کشور است) (نام کشور p.r.c) (مارک prc) (p.r.cکدام کشور است ) (p.r.c چه کشوری) (مخفف کدام کشور است P.R.C) (made in p.r.c.) (prcمخفف کدام کشور) (prc مخفف کدام کشور)