پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.منظور از حروف اختصاریP.R.C روی کالاها چه کشوری است؟   made in P.R.C 

2 پاسخ 2

فکر کنم people republic of china یعنی جمهوری خلق چین
منظور کشور چین است (جمهوری خلق چین)

 People's Republic of Chinaمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(prc مخفف کدام کشور است) (prc کدام کشور است) (made in P.R.C) (کشور prc) (کشورprc) (کشورp.r.c) (p.r.c کدام کشور است) (made in prc) (کشور p.r.c) (p.R.cکدام کشور است) (prc چه کشوری است) (prcکدام کشور است) (p.r.c مخفف کدام کشور است) (made in prc یعنی چی؟) (prcمخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشور است) (علامت اختصاری prc) (prcچه کشوری است) (کشور prc کجاست) (prc کدام کشور است؟) (معنیp.r.c) (prc علامت اختصاری کدام کشور است) (prc مخفف چه کشوری است) (علایم اختصاری prcبرای کدام کشور است؟) (prc علامت اختصاری کدام کشور) (prcکدام کشوراست) (prc كدام كشور است) (p.r.c چه کشوری است) (p.r.cکدام کشور است؟) (prc نام چه کشوری است) (p.r.cمخفف چه کشوری است) (منظور از p.r.c) (p.r.cچه کشوری است) (p.r.c کجاست) (prc یعنی چه) (p.r.cکدام کشوراست) (made in prc یعنی چه) (prc کجاست) (علامت p.r.c) (prcکشور) (نام کشورprc) (علامت اختصاریP.R.C) (prc نام کدام کشور است) (p r c کدام کشور است) (p.r.c مخفف چه کشوری است) (prc مخفف کجاست) (کشورp.r.cکجاست) (منظور از PRC) (prcمخفف چه کشوری است) (prcكدام كشور است) (PRCکدام کشور است؟) (made in prc یعنی کجا) (prc کدوم کشور است) (p.r.c کدام کشور است؟) (p.r.c کشور) (prcنام کدام کشوراست) (p.r.c علامت اختصاری کدام کشور است) (prcعلامت کدام کشور است) (prcکجاست) (prcمخفف کدام کشوراست) (prc مخفف چیست) (کشور p.r.c کجاست) (p.r.cمخفف چیست) (prc کدام کشور) (prc نماد کدام کشور است) (prcعلامت اختصاری کدام کشور است) (کشورp.r.c کدام کشور است) (prc کشور) (علامت اختصاری P.R.C) (made in p.r.c یعنی چه) (مارک prcمال کدوم کشوره) (prc مخفف نام کدام کشور است) (p r c مخفف کدام کشور است) (p.r.cمخفف کدام کشوراست) (Made in PRC یعنی چی) (prcیعنی چه) (made in p r c) (p.r.cکجاست) (کدام کشور استmade in prc) (منظور از made in p.r.c) (مارک prc مال کدام کشور است) (مارک p.r.c کدام کشور است) (prc مخفف نام چه کشوری است) (prc علامت اختصاری) (p.r.c نام کدام کشور است) (prc مخفف کدام کشور است؟) (علامت اختصاریprc) (prs مخفف کدام کشور است) (prc علامت کدام کشور است) (p.r.cکدام کشور است ) (مارک prc) (نام کشور p.r.c) (made in prcکجاست) (prc ساخت کجاست) (p.r.c چه کشوری) (made in p.r.c کدام کشور است) (prcکدام کشوراست؟) (prc یعنی چه؟) (made in p.r.c یعنی چی) (prcچه کشوریه)