پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نماز مغرب چند رکعت است؟

4 پاسخ 4

3 رکعت است
نماز صبح دو 2 رکعت است.
نماز ظهر چهار 4 رکعت است.
نماز عصر چهار 4 رکعت است.
نماز مغرب سه 3 رکعت است.
نماز عشا چهار 4 رکعت است.
در مجموع مسلمانان در طی یک شبانه روز هفده 17 رکعت نماز می خوانند.
3رکعت
سلام علیکم نماز مغرب در وطن و در سفر 3 رکعت است .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماز مغرب چند رکعت است) (نماز چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعته؟) (نماز عصر چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت) (نمازمغرب چندرکعت است) (نماز عشا چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت است؟) (نماز مغرب چند ركعت است) (نماز مغرب چند رکعته) (نماز مغرب و عشا چند ركعت است) (نماز مغرب وعشا چند رکعت است) (نماز چند رکعت دارد) (نماز ظهر چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکت است) (رکعت های نماز) (رکعت نماز مغرب و عشا) (نماز مغرب و عشا چند رکعت است؟) (نماز مغرب و اشا) (نماز مغرب چند رکته) () (نمازها چند رکعت هستند) (نماز مغرب و عشاء چند رکعت است) (رکعت نماز مغرب) (نماز+مغرب+چند+رکعت+است) (نماز مغرب چند رکعت است ) (نماز مغرب چند رکعت هست) (نمازمغرب چند رکعت است) (نماز مغرب و عشاء چند رکعت است؟) (نماز چند ركعت است) (نماز مغرب و اعشا چند رکعت است) (نماز شام چند رکعت است؟) (نماز مغرب چندرکعت است) (نماز مغرب و اشا چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت ) (نمازچندرکعت است) (نماز صبح چند رکعت است) (نماز چند رکعت) (نماز مغرب) (نماز چند رکعت است؟) (نماز چند رکت است) (نماز مغرب عشا چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعت) (نماز مغرب چند رکعت؟) (نمازمغرب وعشاچندرکعت است) (رکعت نماز) (نماز عصر چند رکعت) (نماز مغرب چند رکعت دارد) (نماز عشا و مغرب چند رکعت است) (نماز ها چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت میباشد) (نمازمغرب وعشا چند رکعت است) (نماز چند رکعت است ) (نماز مغرب چند رکعته؟) (نمازمغرب چندرکعت) (نماز مغرب و عشا) (نماز شب چند رکعت است) (اذان مغرب چند رکعت است) (نماز اشا چند رکعت است) (نماز مغرب جند ركعت است) (نماز ظهر و عصر چند رکعت است) (نماز+چند+رکعت+است) (نماز چند رکعت هست) (نمازمغرب چندرکعته) (نماز چند رکته) (نماز+مغرب+و+عشا+چند+رکعت+است) (نماز شام چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت است ؟) (نمازمغرب چندرکعت است؟) (نمازها چند رکعت است) (نماز عصر چند رکعت است؟) (نماز چند رکعته) (نماز مغرب چن رکعت است) (تعداد رکعت نماز مغرب) (نماز مغرب و عشا چند رکعت است ) (نمازمغرب) (نماز مغرب چن رکعته) (تعداد رکعت نماز مغرب و عشا) (نماز مغرب چند رکعته) (نماز مغرب و عشا چند رکعت؟) (نماز ظهر و عصر چند رکعت است؟) (نماز مغرب و عشا چند رکت است) (نمازمغرب چند رکعت) (نماز ها چند رکعت هستند) (نماز عشا چند رکعت است؟) (نماز مغرب چند رکعت می باشد) (نمازچند رکعت است) (نماز عشا چند رکعته) (نماز مغرب چند رکعت هست؟) (نمازمغرب وعشاچندرکعت) (نماز مغرب و اشا چند رکعت است؟) (نماز چندرکعت است) (نمازمغرب و عشا چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکت) (مغرب چند رکعت است) (تعداد رکعت های نماز مغرب و عشا) (نماز مغرب چند رکعت است) (نمازمغرب وعشا) (نماز مغرب وعشا چندرکعت است)