پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر انسان صیغه غیر دائم بخواند باید هر چه همسرش بگوید گوش بدهد و برای همه کار از همسرش اجازه بگیرد؟

1 پاسخ 1

در ازدواج موقت لازم نیست زن برای بیرون رفتن از منزل وانجام کارهای شخصی از مرد اجازه بگیرد واطاعت از مرد منحصر در مسائل مربوط به رابطه جنسی است البته اگر در موردی خروج از منزل با حق او منافات و در تزاحم باشد خروج او بدون اجاز شوهر جایز نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه)