پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آمیزش با زن غیرمسلمان چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

امیزش با آنها نیز حرام است مگر آ نکه از اهل کتاب ( یعنی مسیحی. یهودی.ویا زرتشتی ) باشند که آنها را می توان عقد موقت کردوبا رعایت شرایط ودر نظر گرفتن نکات بهداشتی با انها امیزش کرد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آمیزش بازن) ()