پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت انگلستان چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور انگلستان (United Kingdom (U.K)) طبق آمار 243600 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت انگلستان) (وسعت انگلستان) (مساحت انگلیس) (وسعت انگلیس) (وسعت کشور انگلیس) () (وسعت کشور انگلستان) (مساحت کشور انگلستان) (مساحت انگليس) (مساحت کشورانگلستان) (مساحت انگلستان چقدر است) (مساحت کشور انگلیس) (مسا حت انگلستان) (وسعت انگليس) (مساحت انگلیستان) (وسعت انگلستان ) (وسعت انگليس كيلومتر مربع)