پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حکم خواندن قرآن در حال حیض چیست؟

1 پاسخ 1

در رابطه با خواندن قرآن برای زنان در ایام عادت ماهیانه گفتنی است به نظر آیات عظام صافى، سیستانى، تبریزى و مکارم خواندن آیاتى که سجده واجب دارند براى زن در ایام عادت حرام است این آیات در سوره‏هاى «الم تنزیل، حم سجده، النجم و علق» قرار دارند و خواندن آیات و سوره‏هاى دیگر قرآن تا هفت آیه اشکال ندارد ولى بیشتر از آن کراهت دارد یعنى از ثواب کمترى برخوردار است نه اینکه ترک تلاوت قرآن بهتر باشد.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیات عظام امام خمینی، بهجت، فاضل، نورى: افزون بر آیات سجده دار، باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیت الله وحید افزون بر آیات سجده‏دار، بنا بر احتیاط واجب باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}آیت الله وحید، همان، م 361 و 456.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قرآن خواندن در زمان حیض) (خواندن قرآن در هنگام حیض) (حکم خواندن قران در زمان حیض) (قران خواندن در حالت حیض) (حکم قرآن خواندن در ایام حیض) (حکم خواندن قران در ایام حیض) (خواندن قرآن در زمان حیض) (حکم خواندن قرآن در ایام حیض) (خواندن قرآن در حال حیض) (احکام خواندن قران در زمان حیض) (خواندن قران در دوران حیض) (خواندن قرآن در ایام حیض) (حکم خواندن قران برای حائض) (خواندن قران در حالت حیض) (احکام خواندن قرآن در ایام حیض) (قران خواندن در ایام حیض) (تلاوت قرآن در زمان حیض) (خواندن قران در زمان حیض) (حیض و خواندن قران) (حکم خواندن قران در حالت حیض) (درحال حیزقرآن خواندن چه حکمی دارد) (تبلیغات درباره خواندن قران) (خواندن قران هنگام حیض) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (خواندن قران در حال حیض) () (خواندن قران در حیض) (قران خواندن در حال حیض) (احکام خواندن قرآن) (احکام قرآن خواندن در زمان حیض) (خواندن قران درزمان حیض) (قران خواندن در حیض) (حکم خواندن قرآن هنگام حیض) (قرائت قرآن در ایام حیض) (احکام خواندن قران) (قرآن خواندن در حال حیض) (تلاوت قران در ایام حیض) (حکم خواندن قران در حیض) (احکام قران خواندن زن حائض) (حکم خواندن قرآن در زمان حیض) (خواندن قرآن در حالت حیض) (خواندن قران در ایام حیض) (حیض چیست) (خواندن قرآن حیض) (احکام قران خواندن) (قرآن خواندن در حالت حیض) (قرآن+خواندن+در+زمان+حیض) (خواندن+قرآن+حیض) (خواندن قرآن در حال حيض) (حکم خانم در حال عادت ماهیانه برای خواندن قران) (حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (احکام حیض و خواندن قرآن در حالت حیض) (حکم خواندن قران در زمان پریود) (حکم خواندن قران در دوره پریود) (قرآن خواندن در زمان عادت ماهانه) (قران خواندن در زمان پریود) (احکام خواندن قرآن برای زنان)