پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورند در این مورد توضیح دهید.

1 پاسخ 1


سجده آخر زیارت عاشورا و امثال آن برای زن حائض هیچ اشکالی ندارد. در رابطه با آیات سجده واجب گفتنی است که خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد (یعنی سوره الم تنزیل، حم سجده، والنجم و سوره علق) برای زن در زمانی که عذر شرعی (مانند، جنابت، حیض، نفاس) دارد حرام است حتی باء بسم الله این چهار سوره را هم نمی تواند بخواند ولی در صورتی که زن حائض آیه ای که سجده واجب دارد را بشنود واجب است فورا سجده کند و طهارت شرط نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا) (احکام سجده زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای شخص حائض) (سجده زیارت عاشورا در پریودی) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (حکم سجده زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا هنگام حیض) (خواندن چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) () (خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است) (آیا در زمان پریود می توان زیارت عاشورا خواند) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زنان حائض) (سجده زیارت عاشورا واجب است) (آیا خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریود) (آيازن حائض ميتونه زيارت عاشورا بخونه) (عادت ماهانه هستم میشه زیارت عاشورا خوند) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است) (حيض و خواندن زيارت عاشورا) (سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در زمان حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای حائض) (خواندن زیارت عاشورا در حالت حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در پریودی) (احکام خواندن زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا هنگام پریودی) (حکم خواندن زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (زیآرت عآشورآ درهنگآم عآدت مآهآنه سجده اش وآجبه) (سجده زيارت عاشورا واجب است) (حکم سجده در زیارت عاشورا) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (سجده زیارت عاشورا پریود) (آیا در زمان پریود میشود زیارت عاشورا خواند) (ایا سجده زیارت عاشورا واجبه) (زیارت عاشورا پریود) (ايا سجده زيارت عاشورا واجب است) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریودی) (آیا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند؟) (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (زیارت عاشورا سجده واجب دارد) (سجده زیارت عاشورا واجبه؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زيارت عاشورا درزمان حيض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (خواندن سجده زیارت عاشورا) (ایا خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در حالت جنب) (اگرپریودباشی زیارت عاشورامیشودخواند؟) (حکم سجده زیارت عاشورا هنگام پریود) (احکام سجده زيارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در ایام پریود) (آیا سجده زیارت عاشورا واجبه) (خواندن زیارت عاشورا در عادت ماهیانه) (سجده زیارت عاشورا موقع حیض) (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (زیارت عاشورا وخواندن درحیض) (آیاسجده زیارت عاشورا واجب است) (زیارت عاشورا در پریودی) (آیا سجده در زیارت عاشورا واجب است) (حکم سجده زیارت عاشورا ) (ایا در زمان حیض میتوان سجده زیارت عاشورا خواند؟) (خواندن زیارت عاشورا در قاعدگی) (حکم سجده زیارت عاشورا در ایام حیض) (حكم سجده زيارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در حال حیض) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریودی) (احکام زیارت عاشورا) (وقتی پروییدیم مینوانیم زیارت عاشورا بخونیم) (سجده زیارت عاشورا واجبه آیا؟؟؟) (سجده زیارت عاشورا برای حائض) (�ی������� ��ی���ی�� �ی��� �����������ی�) (سجده زیارت عشورا) (خواندن سجده زیارت عاشورا در پریودی) (خواندن زیارت عاشورادرزمان پریود) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهانه) (خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (سجده زیارت عاشورا در هنگام حیض) (در زمان پریود چگوته زیارت عاشورا بخوانیم) (خواندن زیارت عاشورا زمان پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در پریود) (ایا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند) (آیا زن حائض میتواند زیارت عاشورا بخواند)