پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورند در این مورد توضیح دهید.

1 پاسخ 1


سجده آخر زیارت عاشورا و امثال آن برای زن حائض هیچ اشکالی ندارد. در رابطه با آیات سجده واجب گفتنی است که خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد (یعنی سوره الم تنزیل، حم سجده، والنجم و سوره علق) برای زن در زمانی که عذر شرعی (مانند، جنابت، حیض، نفاس) دارد حرام است حتی باء بسم الله این چهار سوره را هم نمی تواند بخواند ولی در صورتی که زن حائض آیه ای که سجده واجب دارد را بشنود واجب است فورا سجده کند و طهارت شرط نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای شخص حائض) (احکام سجده زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در پریودی) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (حکم سجده زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا هنگام حیض) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) () (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است) (آیا در زمان پریود می توان زیارت عاشورا خواند) (خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زنان حائض) (آیا خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا واجب است) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریود) (عادت ماهانه هستم میشه زیارت عاشورا خوند) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است) (آيازن حائض ميتونه زيارت عاشورا بخونه) (حيض و خواندن زيارت عاشورا) (سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در زمان حیض) (خواندن زیارت عاشورا در حالت حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا) (چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای حائض) (سجده زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (خواندن زیارت عاشورا در پریودی) (سجده زیارت عاشورا هنگام پریودی) (احکام خواندن زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (حکم خواندن زیارت عاشورا) (زیآرت عآشورآ درهنگآم عآدت مآهآنه سجده اش وآجبه) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا واجب است) (حکم سجده در زیارت عاشورا) (ایا سجده زیارت عاشورا واجبه) (آیا در زمان پریود میشود زیارت عاشورا خواند) (سجده زیارت عاشورا پریود) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (زیارت عاشورا پریود) (ايا سجده زيارت عاشورا واجب است) (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریودی) (آیا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند؟) (خواندن زیارت عاشورا در حالت جنب) (اگرپریودباشی زیارت عاشورامیشودخواند؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (زیارت عاشورا سجده واجب دارد) (سجده زیارت عاشورا واجبه؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زيارت عاشورا درزمان حيض) (خواندن سجده زیارت عاشورا) (ایا خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا قاعدگی) (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (آیا سجده زیارت عاشورا واجبه) (حکم سجده زیارت عاشورا هنگام پریود) (احکام سجده زيارت عاشورا) (زیارت عاشورا وخواندن درحیض) (خواندن زیارت عاشورا در ایام پریود) (خواندن زیارت عاشورا در عادت ماهیانه) (سجده زیارت عاشورا موقع حیض) (ایا در زمان حیض میتوان سجده زیارت عاشورا خواند؟) (خواندن زیارت عاشورا در قاعدگی) (حکم سجده زیارت عاشورا در ایام حیض) (خواندن زیارت عاشورا در پریود) (خواندن زیارت عاشورا زمان پریودی) (�ی������� ��ی���ی�� �ی��� �����������ی�) (سجده زیارت عشورا) (خواندن سجده زیارت عاشورا در پریودی) (ایا در شب قدر شخص پریود میتواند قران بخواند) (زیارت عاشورا در موقع پریود) (سجده زیارت عاشورا برای حائض) (��ی �� ��ی������ ��� ��ی �ی��� ������ Ȑ���� �� ͘�ی ����) (��� ���� ������ ���ϐ�) (خواندن زیارت عاشورادرزمان پریود) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهانه) (خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (سجده زیارت عاشورا در هنگام حیض) (ایا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند) (حكم سجده زيارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در حال حیض) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریودی) (احکام زیارت عاشورا) (وقتی پروییدیم مینوانیم زیارت عاشورا بخونیم) (سجده زیارت عاشورا واجبه آیا؟؟؟) (آیا خواندن زیاذت عاشورا در زمان پریودی اشکال دارد) (آیا زن حائض میتواند زیارت عاشورا بخواند)