پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورند در این مورد توضیح دهید.

1 پاسخ 1


سجده آخر زیارت عاشورا و امثال آن برای زن حائض هیچ اشکالی ندارد. در رابطه با آیات سجده واجب گفتنی است که خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد (یعنی سوره الم تنزیل، حم سجده، والنجم و سوره علق) برای زن در زمانی که عذر شرعی (مانند، جنابت، حیض، نفاس) دارد حرام است حتی باء بسم الله این چهار سوره را هم نمی تواند بخواند ولی در صورتی که زن حائض آیه ای که سجده واجب دارد را بشنود واجب است فورا سجده کند و طهارت شرط نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در پریودی) (احکام سجده زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای شخص حائض) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (حکم سجده زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا هنگام حیض) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) () (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است) (خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (آیا در زمان پریود می توان زیارت عاشورا خواند) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زنان حائض) (آیا خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا واجب است) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریود) (آيازن حائض ميتونه زيارت عاشورا بخونه) (عادت ماهانه هستم میشه زیارت عاشورا خوند) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است) (حيض و خواندن زيارت عاشورا) (سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در زمان حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای حائض) (چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (خواندن زیارت عاشورا در حالت حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در پریودی) (احکام خواندن زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا هنگام پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (زیآرت عآشورآ درهنگآم عآدت مآهآنه سجده اش وآجبه) (حکم خواندن زیارت عاشورا) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا واجب است) (حکم سجده در زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (سجده زیارت عاشورا پریود) (ایا سجده زیارت عاشورا واجبه) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (آیا در زمان پریود میشود زیارت عاشورا خواند) (زیارت عاشورا پریود) (ايا سجده زيارت عاشورا واجب است) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (آیا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند؟) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (زیارت عاشورا سجده واجب دارد) (سجده زیارت عاشورا واجبه؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زيارت عاشورا درزمان حيض) (خواندن سجده زیارت عاشورا) (ایا خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در حالت جنب) (اگرپریودباشی زیارت عاشورامیشودخواند؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (زیارت عاشورا وخواندن درحیض) (سجده زیارت عاشورا موقع حیض) (خواندن زیارت عاشورا در عادت ماهیانه) (حکم سجده زیارت عاشورا هنگام پریود) (احکام سجده زيارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در ایام پریود) (آیا سجده زیارت عاشورا واجبه) (احکام زیارت عاشورا) (وقتی پروییدیم مینوانیم زیارت عاشورا بخونیم) (سجده زیارت عاشورا واجبه آیا؟؟؟) (حكم سجده زيارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در حال حیض) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریودی) (در زمان پریود چگوته زیارت عاشورا بخوانیم) (�ی������� ��ی���ی�� �ی��� �����������ی�) (خواندن زیارت عاشورادرزمان پریود) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهانه) (خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (سجده زیارت عاشورا در هنگام حیض) (ایا در شب قدر شخص پریود میتواند قران بخواند) (ایا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند) (خواندن زیارت عاشورا در قاعدگی) (حکم سجده زیارت عاشورا در ایام حیض) (ایا در زمان حیض میتوان سجده زیارت عاشورا خواند؟) (��� ���� ������ ���ϐ�) (زیارت عاشورا در موقع پریود) (��ی �� ��ی������ ��� ��ی �ی��� ������ Ȑ���� �� ͘�ی ����) (سجده زیارت عاشورا برای حائض) (سجده زیارت عشورا) (خواندن سجده زیارت عاشورا در پریودی) (آیاسجده زیارت عاشورا واجب است) (زیارت عاشورا در پریودی) (آیا سجده در زیارت عاشورا واجب است)