پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورند در این مورد توضیح دهید.

1 پاسخ 1


سجده آخر زیارت عاشورا و امثال آن برای زن حائض هیچ اشکالی ندارد. در رابطه با آیات سجده واجب گفتنی است که خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد (یعنی سوره الم تنزیل، حم سجده، والنجم و سوره علق) برای زن در زمانی که عذر شرعی (مانند، جنابت، حیض، نفاس) دارد حرام است حتی باء بسم الله این چهار سوره را هم نمی تواند بخواند ولی در صورتی که زن حائض آیه ای که سجده واجب دارد را بشنود واجب است فورا سجده کند و طهارت شرط نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا) (احکام سجده زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای شخص حائض) (سجده زیارت عاشورا در پریودی) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (حکم سجده زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا هنگام حیض) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) () (خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است) (آیا در زمان پریود می توان زیارت عاشورا خواند) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زنان حائض) (سجده زیارت عاشورا واجب است) (آیا خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریود) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است) (آيازن حائض ميتونه زيارت عاشورا بخونه) (عادت ماهانه هستم میشه زیارت عاشورا خوند) (حيض و خواندن زيارت عاشورا) (سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در زمان حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای حائض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در حالت حیض) (چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (خواندن زیارت عاشورا در پریودی) (سجده زیارت عاشورا هنگام پریودی) (احکام خواندن زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا) (زیآرت عآشورآ درهنگآم عآدت مآهآنه سجده اش وآجبه) (خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (سجده زيارت عاشورا واجب است) (حکم سجده در زیارت عاشورا) (آیا در زمان پریود میشود زیارت عاشورا خواند) (زیارت عاشورا پریود) (سجده زیارت عاشورا پریود) (ايا سجده زيارت عاشورا واجب است) (ایا سجده زیارت عاشورا واجبه) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (آیا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند؟) (خواندن زیارت عاشورا در حالت جنب) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (خواندن زيارت عاشورا درزمان حيض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا واجبه؟) (زیارت عاشورا سجده واجب دارد) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا قاعدگی) (خواندن سجده زیارت عاشورا) (ایا خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (آیا یک زن در زمان قاعدگی می تواند قرآن بر سر بگذارد) (ايا در دوران قاعدگي ميتوان زيارت عاشورا خواند) (سجده زیارت عاشورا زنان دوره) (پریود) (سجده زیارت عاشورا+ طهارت)