پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورند در این مورد توضیح دهید.

1 پاسخ 1


سجده آخر زیارت عاشورا و امثال آن برای زن حائض هیچ اشکالی ندارد. در رابطه با آیات سجده واجب گفتنی است که خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد (یعنی سوره الم تنزیل، حم سجده، والنجم و سوره علق) برای زن در زمانی که عذر شرعی (مانند، جنابت، حیض، نفاس) دارد حرام است حتی باء بسم الله این چهار سوره را هم نمی تواند بخواند ولی در صورتی که زن حائض آیه ای که سجده واجب دارد را بشنود واجب است فورا سجده کند و طهارت شرط نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای شخص حائض) (سجده زیارت عاشورا در پریودی) (احکام سجده زیارت عاشورا) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (حکم سجده زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا هنگام حیض) (خواندن چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) () (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است) (آیا در زمان پریود می توان زیارت عاشورا خواند) (خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زنان حائض) (آیا خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا واجب است) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریود) (آيازن حائض ميتونه زيارت عاشورا بخونه) (عادت ماهانه هستم میشه زیارت عاشورا خوند) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است) (حيض و خواندن زيارت عاشورا) (سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در زمان حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای حائض) (خواندن زیارت عاشورا در حالت حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا) (چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (خواندن زیارت عاشورا در پریودی) (احکام خواندن زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا هنگام پریودی) (حکم خواندن زیارت عاشورا) (زیآرت عآشورآ درهنگآم عآدت مآهآنه سجده اش وآجبه) (خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (سجده زيارت عاشورا واجب است) (حکم سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا پریود) (زیارت عاشورا پریود) (ايا سجده زيارت عاشورا واجب است) (ایا سجده زیارت عاشورا واجبه) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (آیا در زمان پریود میشود زیارت عاشورا خواند) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریودی) (آیا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند؟) (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (خواندن زيارت عاشورا درزمان حيض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا واجبه؟) (زیارت عاشورا سجده واجب دارد) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (خواندن سجده زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا قاعدگی) (ایا خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (اگرپریودباشی زیارت عاشورامیشودخواند؟) (خواندن زیارت عاشورا در حالت جنب) (زیارت عاشورا وخواندن درحیض) (خواندن زیارت عاشورا در ایام پریود) (سجده زیارت عاشورا موقع حیض) (خواندن زیارت عاشورا در عادت ماهیانه) (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (احکام سجده زيارت عاشورا) (حکم سجده زیارت عاشورا هنگام پریود) (آیا سجده زیارت عاشورا واجبه) (احکام زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا واجبه آیا؟؟؟) (وقتی پروییدیم مینوانیم زیارت عاشورا بخونیم) (ایا در شب قدر شخص پریود میتواند قران بخواند) (خواندن زیارت عاشورادرزمان پریود) (خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهانه) (سجده زیارت عاشورا در هنگام حیض) (در زمان پریود چگوته زیارت عاشورا بخوانیم) (آیاسجده زیارت عاشورا واجب است) (زیارت عاشورا در پریودی) (آیا سجده در زیارت عاشورا واجب است) (حکم سجده زیارت عاشورا ) (سجده زیارت عشورا) (خواندن سجده زیارت عاشورا در پریودی) (حکم سجده زیارت عاشورا در ایام حیض) (ایا در زمان حیض میتوان سجده زیارت عاشورا خواند؟) (خواندن زیارت عاشورا زمان پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در پریود) (خواندن زیارت عاشورا در قاعدگی) (��� ���� ������ ���ϐ�) (�ی������� ��ی���ی�� �ی��� �����������ی�) (سجده زیارت عاشورا برای حائض) (زیارت عاشورا در موقع پریود) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریودی) (حكم سجده زيارت عاشورا)