پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورند در این مورد توضیح دهید.

1 پاسخ 1


سجده آخر زیارت عاشورا و امثال آن برای زن حائض هیچ اشکالی ندارد. در رابطه با آیات سجده واجب گفتنی است که خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد (یعنی سوره الم تنزیل، حم سجده، والنجم و سوره علق) برای زن در زمانی که عذر شرعی (مانند، جنابت، حیض، نفاس) دارد حرام است حتی باء بسم الله این چهار سوره را هم نمی تواند بخواند ولی در صورتی که زن حائض آیه ای که سجده واجب دارد را بشنود واجب است فورا سجده کند و طهارت شرط نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای شخص حائض) (احکام سجده زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در پریودی) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (حکم سجده زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا هنگام حیض) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) () (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است) (خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (آیا در زمان پریود می توان زیارت عاشورا خواند) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زنان حائض) (آیا خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا واجب است) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریود) (عادت ماهانه هستم میشه زیارت عاشورا خوند) (آيازن حائض ميتونه زيارت عاشورا بخونه) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است) (حيض و خواندن زيارت عاشورا) (سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در زمان حیض) (سجده زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای حائض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در حالت حیض) (احکام خواندن زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا) (حکم سجده در زیارت عاشورا) (زیارت عاشورا پریود) (ايا سجده زيارت عاشورا واجب است) (خواندن زيارت عاشورا درزمان حيض) (آیا یک زن در زمان قاعدگی می تواند قرآن بر سر بگذارد) (ايا در دوران قاعدگي ميتوان زيارت عاشورا خواند) (سجده زیارت عاشورا زنان دوره) (پریود) (سجده زیارت عاشورا+ طهارت)