پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بعد از تمام شدن عادت ماهانه که لکه کوچک خون دیدم باید دوباره غسل کنم یا نه؟

1 پاسخ 1
اگر بعد از غسل حیض لکه بینی داشته باشید در صورتی که تمام ایام عادت و لکه بینی از ده روز تجاوز نکرده باشد، همه آن حکم حیض را دارد و باید غسل حیض را پس از اطمینان از پاکی دوباره انجام دهید. ولی اگر مجموع روزهایی که خون و لکه دیده از ده روز تجاوز کند در صورتی که دارای عادت مشخص از نظر وقت و تعداد روزها باشید (یعنی مثلا هر ماه از اول تا هفتم ماه حیض می شده و بعد پاک می شده و غسل می کرده اید) در این صورت باید به مقدار تعداد روزهایی که هر ماه خون می دیدید (مثلا 7 روز) را حیض حساب کنید و بقیه استحاضه است که باید به وظیفه مستحاضه عمل نمایید. V}(توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئله 481 و 486). {Vضمنا لکه های مذکور نجس می باشد .
اگر لکه بینی در غیر ایام عادت باشد و شرایط حیض که حداقل سه روز خون بینی است را نداشته باشد استحاضه محسوب می شود
استحاضه بر سه نوع است : قلیله , متوسطه و کثیره .
در استحاضه قلیله (یعنی یک لکه) زن باید خودش را تطهیر کند و لباس را عوض نموده و براى هر نماز یک وضو بگیرد ـ بدیهى است اگر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بلافاصله بخواند یک وضو براى هر دو کافى است.
اما در استحاضه متوسط (بیشتر از یک لکه) براى نماز صبح یک غسل بعد از تطهیر محل انجام دهد و یک وضو هم بگیرد و اگر براى نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء نیز همین حالت پیش آمد تطهیر کردن محل و لباس و یک وضو براى هر نماز کافى است.
ولى در استحاضه کثیره (خون زیاد) باید براى هر نماز یک غسل و یک وضو انجام دهد ولى اگر دو نماز را با هم بخواند یک غسل کافى است و لباس را نیز تطهیر یا عوض نماید.برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(احکام لکه بینی بعد از پریود) (حکم شرعی لکه بینی بعد از پریود) (لکه بینی بعد از غسل حیض) (حکم دیدن لکه بعد از غسل حیض) (حکم لکه بینی بعد از پریود) (حکم لکه بینی بعد از غسل حیض) (اگر بعد از غسل حیض لکه ببینیم) (لکه بعد از غسل حیض) () (لکه بینی بعد از حیض) (دیدن لکه خون بعد از غسل حیض) (دیدن لک بعد از عادت ماهانه) (لکه بینی بعد از پریود و روزه) (دیدن لکه بعد از غسل حیض) (حکم ترشحات قهوه ای بعد از پریود) (دیدن خون بعد از پریود) (دیدن لک بعد از غسل حیض) (حکم لکه بینی بعد از قاعدگی) (دیدن خون بعد از غسل حیض) (لکه بینی بعد از غسل) (احکام لکه بینی بعد از حیض) (حکم لکه بینی بعد از حیض) (حکم لک بینی بعد از پریود) (لکه بینی بعد از پریود غسل دارد) (لکه بینی بعد از عادت ماهانه) (غسل بعد از پریود) (احکام لکه بینی بعد از غسل حیض) (لکه بینی بعد از ده روز) (غسل لکه بینی بعد از پریود) (لک دیدن بعد از غسل حیض) (حکم دیدن لک در روزه) (احکام لکه بینی بعد از قاعدگی) (حکم دیدن لک بعد از غسل حیض) (خون بعد از عادت ماهانه) (لکه بینی بعدازغسل) (بعدازبريودخونريزي ببيني حكمش جيه؟) (اگر غسل حیض کنیم و بعد لک ببینیم) (دیدن لکه خون بعد از پریود) (احکام لکه بینی بعد از پریودی) (حکم لکه بینی بعدازغسل حیض) (حکم لکه خون ) (غسل بعد از قاعدگی) (لکه بینی بعداز غسل حیض) (لکه بینی بعد از پریود) (حکم لکه بینی بعد قاعدگی) (حکم لکه بینی آخر پریود) (نظر مکارم شیرازی لکه بینی بعد از حیض) (لکه بینی بعد حیض) (غسل بعد از تمام شدن پریود) (احکام لک بینی بعد از پریود) (لکهای بعد از پریودی چه حکمی دارد) (حکم لکه بینی بعداز غسل حیض) (اگر بعد پریودی لکه کوچک ببینیم غسل دارد) (احکام لکه بینی قبل از پریود) (غسل بعد از عادت ماهانه) (لکه زرد بعد از پریود) (غسل بعد از پریودی) (حکم لکه خون) (خون بعد از غسل حیض) (دیدن لک) (حکم روزه و لکه بینی) (لکه حیض) (لکه بینی) (عادت ماهانه) (غسل عادت ماهانه) (دیدن لکه بعد از غسل)