پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت ایران چند کیلومتر مربع است؟

3 پاسخ 3

کشور ایران (Iran) طبق آمار 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد.
مساحت ایران بالغ بر 195/648/1 کیلو متر مربع است.
دوستان عزیز مساحت ایران طبق نقشه برداری های دقیق و اشاره گزارش اخبار سراسری ایران بیش از 1میلیون و 835 هزار کیلومتر مربع است که تا به امروز با خطای نسبتا زیادی اشاره میشد که به گفته وزیر دفاع در کتاب ها ومنابع به زودی اصلاح خواهد شد.این خطا ناشی از نادرست بودن ابزار استفاده شده قبلی بوده که با ماهواره ها و امکانات جدید سازمان فضایی و سپاه ترمیم شدهاست ...در سایت های مختلف دیگر میتوانید ببینید..


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت ایران) (وسعت ایران) (مساحت ايران) (وسعت ايران) (مساحت کشور ایران) (وسعت کشور ایران) (مساحت ایران چند هکتار است) (مساحت ایران ) (وسعت ایران ) (مساحت ایران به هکتار) (مساحت کشورایران) (مساحت ايران ) (ایران چند کیلومتر است) (مساحت ایران) () (مصاحت ایران) (وسعت ايران ) (مساحت ایران به کیلومتر مربع) (وسعت+ایران) (وسعت ایران چند کیلومتر مربع است) (مساحت کل سرزمین ایران چند هکتار است) (مساحت ایران به متر مربع) (مساحت ايران كيلومتر مربع) (ایران مساحت) (مساحت ایران چند متر مربع است) (مساحت کل ایران) (وسعتایران) (وسعت ایران) (وسعت کشورها) (کیلومتر مربع) ("مساحت ایران") (مساحت ایران) (مساحت ایران چند کیلومتر است) (مساحت ایران چند کیلومتر مربع است) (مساحت كشور ايران) (ایران وسعت) (مساحت کل ایران به هکتار) (مساحت کل ایران چند هکتار است) (مساحت ایران چند کیلومتر مربع است؟) ( وسعت ایران) (ایران چند کیلومتر مربع است) (وسعت ایران چند کیلومتر است) (وسعت کشورایران) (مساحت کشور ایران ) (مساحت کشورایران ) (مساحت کشور ایران چند کیلومتر مربع است) (ایران چند کیلومتر مربع است؟) (مساحت ایران؟) (مساحت دور ایران) (مساحت کل سرزمین ایران) (مساحت‌کشور‌ایران) (مساحت ایران چند هکتار ) (مساحت کشور ایران چند است) (ایران چند متر است) (ایران چند هکتار است) (مساحت کشورها) (وسعت كشور ايران) (وسعت کشور ایران ) (مساحتایران) (مساحت کشور ایران چند کیلو متر مربع است) (پايتخت ايران مساحت ايران) (وسعت ایران) (كيلومتر مربع) (وسعت ایران چند کیلو متر) (کیلو متر مربع) (مساحت ايران؟) ( مساحت ایران) (ایران چند متر مربع است) (مساحت ایران چند است) (کل مساحت ایران) (مساحت کشور ایران چند کیلومتر مربع است؟) (آیا مساحت کل ایران دقیق چند کیلومتر مربع است) (مساحت ایران) (مساحت ایران چند کیلو متر مربع است) (مساحت کل ایران به کیلومترمربع) (وسعت کشور ایران چند کیلو مربع است) (مساحت ايران) (وسعت ایران چند کیلومتر مربع است؟) (مساحتايران) (مساحت ایران کیلومتر مربع) (ایران چند کیلومتر مربع) (وسعت ایران چند کیلومتر است؟) (وسعت ایران چند کیلومتر) (مساحت ایران چند متر است) (کیلومترسکلت مربع) (مساحت ایران چند کیلومتر است؟) (مساحت تهران در سال 1390) (ایران چند متر مربع است ؟) (وسعت ایران متر مربع) (مساحت ایزان) (مساخت ایران) (مساحت ایران در سال 1390) ("مساحت ايران") (وسعت ايران در سال 1391) (ایران چند کیلومتر است؟) (وسعت آمریکا) (ایران) (وسعت ایران چندکیلومتراست) (مساحا ایران) ( وسعت ايران به کيلومتر مربع)