پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

لطفا به سؤالات زیر در مورد صیغه پاسخ دهید: 1- متن صیغه موقت را از کجا می توان یافت؟ 2 - در خواندن صیغه (موقت) حتما باید طرفین ازدواج (یعنی مرد و زن) در یک مکان حضور داشته باشند یا می توان این کار را از طریق تلفن انجام داد؟ 3- آیا شرط ازدواج زن، اجازه پدر اوست؟ 4- آیا مرد و زنی که می خواهند ازدواج کنند، باید متن صیغه (موقت) را بفهمند یا فقط جواب قبلت کفایت می کند؟ 5- باید متن صیغه (موقت) را عربی خواند؟ 6- حضور شاهد در موقع خواندن صیغه الزامی است؟ 7- مدت صیغه موقت چه قدر است؟ 8- مرد مسلمان حتما باید با زن مسلمان ازدواج کند؟

1 پاسخ 1

1-صیغه عقد موقت: T}همه مراجع:{T پس از تعیین مهر و زمان عقد، مرد به وکالت از طرف زن بگوید: «انکحت موکلتى (بعد از آن نام زن ذکر شود) نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم». سپس از طرف خودش بگوید: «قبلت النکاح لنفسى».
2-عقد تلفنی:
T}همه مراجع:{T آرى، خواندن عقد با تلفن جایز است.V}امام خمینى، آیت الله نورى و آیت الله فاضل، تعلیقات على العروه، باب العقد و احکامه، م 10 آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 898 ؛ آیت الله تبریزى، صراط النجاه، ج 1، س 844 ؛ آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 30 ؛ آیت الله صافى، جامع الاحکام، ج 2، م 1258 ؛ آیت الله سیستانى، سایت، ازدواج، س 45 دفتر: آیت الله وحید و آیت الله بهجت.{V

3-در ازدواج چه موقت وچه دایم برای دختر باکره اذن پدر شرط است پس از اذن پدر, صیغه عقد جاری می شود

آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V
T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V
T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م
4و5-صیغه عربی:
T}آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏اى، مکارم، سیستانى و وحید:{T بنابر احتیاط واجب باید صیغه به عربى صحیح خوانده شود.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2434 و آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 40.البته کسی که صیغه عقد می خواند باید کلمات را صحیح بخواند و معنای کلمات را بداند و قصد انشاء داشته باشد V}(توضیح المسائل مراجع، ج 2، م 2369 و 2376 و م 2370){V

6-شاهد:حضور شاهد برای عقد ازدواج چه دائم و چه موقت شرعا واجب نیست ولکن برای این که بعدا یا مشکلات مواجه نشوند بهتر است آشکارا و در حضور عده ای از مؤمنین باشد.
7-عقد موقت از لحاظ زمانی محدودیتی ندارد
8-آیا یک مرد مسلمان، مى‏تواند با یک زن غیرمسلمان ازدواج دائم کند؟

T}امام خمینى و آیت الله سیستانى:{T اگر آن زن کافر غیر کتابى است، ازدواج دائم با او حرام است. بنابر احتیاط واجب، ازدواج دائم با زن کتابى نیز جایز نیست.V}توضیح المسائل مراجع، م 2397.{V T}آیات عظام بهجت، خامنه‏اى و فاضل:{T خیر، مرد مسلمان نمى‏تواند با زن کافر ازدواج دائم کند؛ خواه کافر غیرکتابى باشد یا کتابى.V}توضیح المسائل مراجع، م 2397 و آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 145 و 141.{V T}آیت الله تبریزى و آیت الله وحید:{T ازدواج دائم با زن کافر غیر کتابى حرام است؛ ولى با زن کتابى جایز است؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که با آنها هم ازدواج نکند.V}آیت الله تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 2397 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2461.{V T}آیت الله صافى و آیت الله نورى:{T ازدواج دائم با زن کافر غیر کتابى حرام است؛ ولى با زن کتابى - در صورتى که ازدواج با زن مسلمان ممکن باشد - بنابر احتیاط واجب جایز نیست.V}آیت الله صافى، توضیح المسائل مراجع، م 2397 ؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م‏2393.{V T}آیت الله مکارم:{T ازدواج دائم با زن کافر، بنابر احتیاط واجب جایز نیست (خواه غیر کتابى باشد یا کتابى).V}توضیح المسائل مراجع، م 2397.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(متن صیغه موقت) (متن عربی صیغه موقت) (متن عربی صیغه) (متن صیغه) (پرسش و پاسخ در مورد صیغه) (صیغه) (متن عربي صيغه موقت) (متن صیغه موقت بهجت) (متن عربی صیغه عقد موقت) () (متن سيغه+عربي) (آیه صیغه) (متن آیه صیغه) ("متن صیغه موقت") (صیغه موقت) (ازدواج موقت 99 ساله) (صیغه تلفنی) (آیه صیغه موقت) (شرایط صیغه 99 ساله) (متن صيغه موقت) (خواندن صیغه موقت تلفنی)