پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حکم گربه چیست؟ آیا نجس است؟

1 پاسخ 1

گربه حیوان حرام گوشت و مدفوع او نجس است و اگر مو یا رطوبت دهان و بدن او در لباس یا بدن نمازگزار باشد تا زمانی که نزد اوست نماز با آن اشکال دارد. ولی اگر آن رطوبت خشک شده و عین آن برطرف شده باشد نماز صحیح است و خوردن نیم خورده گربه مکروه است و نجس نیست V} (توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسأله 825، فتوای امام خمینی).{V
اما بودن گربه در منزل و انس با او اگر مسأله بالا رعایت شود اشکال ندارد (حتی در روایتی گربه از اهل منزل شمرده شده است) V} (وسائل الشیعه، ج 1، ص 164، ح 1).{V
به هر حال گربه نجس نیست
از بین حیوانات تنها خوک و سگ نجس می باشند

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیا گربه نجس است) (گربه نجس است) (ایا گربه نجس است) (گربه نجس است یا نه) (آیا گربه نجس است؟) (گربه نجس است؟) (نجس بودن گربه) (آيا گربه نجس است) (ایا گربه نجس است؟) (ایاگربه نجس است) (نجاست گربه) (حکم گربه) (آیا موی گربه نجس است؟) (گربه نجس) (مدفوع گربه نجس است؟) (حکم شرعی گربه) (گربه نجسه) (گربه نجس است یا خیر) (ایا موی گربه نجس است) (آیا آب دهان گربه نجس است) (احکام نجاست گربه) (آیاگربه نجس است) (احکام گربه) (حکم نجاست گربه) () (ايا گربه نجس است) (موی گربه نجس است) (حکم نجس بودن گربه) (آیاگربه نجس است؟) (حکم شرعی موی گربه) (ایا گربه نجس است ) (گربه نجس هست) (حکم موی گربه) (آیا مدفوع گربه نجس است) (ایا گربه نجسه) (حکم مدفوع گربه) (ایا گربه نجس هست) (اياگربه نجس است) (ایا مدفوع گربه نجس است) (نجس بودن موی گربه) (آیا گربه نجس است ) (گربه نجس است ) (آیا گربه نجس است ؟) (نیم خورده گربه) (گربه نجس است ؟) (گربه نجس است یا نه؟) (گربه نجسه؟) (ایاموی گربه نجس است) (ایا اب دهان گربه نجس است) (احکام شرعی گربه) (حكم گربه) (حکم گوشت گربه) (چرا گربه نجس است) (ایا موی گربه نجس است؟) (ایا گربه نجست است) (ایا گربه نجس است یا نه) (آیاگربه نجس است) (نيم خورده گربه) (گربه نجس ) (احکام موی گربه) (گربه+نجس) (حکم گربه چیست) (موی گربه نجس است یانه) (حکم نیم خورده گربه) (آیا گربه نجس) (آیا مدفوع گربه نجس است؟) (آیا گربه پاک است) (گربه نجس است یانه) (گربه نجس هست یا نه) (ﮔﺮﺑﻪ ﻧﺠﺲ ﺍﺳﺖ) (آیاموی گربه نجس است) (نجس بودن گربه ) (گربه پاك است يا نجس) (گربه نجس است یانه؟) (آیا بدن گربه نجس است) (گربه مکروه است؟) (آيا گربه نجس است؟) (نجس گربه) (آیا موی گربه نجس است) (آياگربه نجس است؟) (نجاست گربه ) (فضله گربه نجس است) (آیاگربه نجس) (گربه نجس هست یا نه؟) (آیا گربه نجس است) (ایا گربه نجست است؟) (ایا موی گربه نجسه؟؟) (نجسی گربه) (آیا گربه حیوانی نجس است؟) (آیا گربه حیوان نجس است ؟) (نيم خورده گربه ) (موی گربه نجس) (��ǐ��� ����) (موی گربه نجس است؟) (گربه)