پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فمنیسم یعنی چه؟

1 پاسخ 1

واژه فمینیسم ازریشه Feminine ( به معنى زن آسا , زنانه , مونث ) است که در اصل از زبان فرانسه و نهایتا از ریشه feminaرفته شده است فمینیسم در دو معنای نزدیک به هم در زبان انگلیسی به کار می رود در معنای نخست فمینیسم عبارت است از نظریه ای که معتقد است که زنان باید به فرصتها و امکانات مساوی با مردان در تمامی جنبه های سیاسی , اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کنند در زبان فارسی معادلهایی از قبیل زن گرایی , زن باوری , زن آزاد خواهی برای این استعمال از لفظ فمینیسم ذکر شده است معنای دیگری که برای لفظ فمینیسم ذکر شده است این است که این لفظ بر جنبشهای اجتماعی اطلاق می شود که تلاش می کنند تا اعتقاد و باور فوق - که در معنای نخست ذکر شد _ را نهادینه کنند در زبان فارسی معادل این معنااز فمینسیم واژه نهضت زنان یا نهضت آزادی زنان قرار داده شده است .گرایشهای گوناگون و مختلفی در میان فمینیستها وجود دارد و همین نکته باعث شده که گروهی از اندیشمندان به جای استفاده از کامه فمینیسم از واژه فمینیسم ها استفاده کنند اما با این حال می توان گفت تقریبا تمام نحله های فمینیستی یک وجه مشترک مبنایی با هم دارند و آن این است که در آبشخور اندیشه اومانیسم ( انسان محوری ) که از مبانی تفکر غربی است به همدیگر می رسند . همچنین دو مولفه اساسی وجود دارد که همه فمینیست ها بر آن اتفاق نظر دارند ؛ اول آنکه زنان تحت ظلم و تبعیض قرار گرفته اند و این ظلم و تبعیض ریشه در جنسیت آنها دارد و دوم آنکه این ظلم و تبعیض اصالت ندارد و باید از بین برود .گرچه سازمان یافتن جنبش فمینیسم در شکل کنونی آن و رواج واژه فمینیسم را به اواخر قرن نوزدهم نسبت می دهند اما آغاز واقعی جنبش فمینیسم را با انقلاب کبیر فرانسه (1789-1799) هم زمان دانسته اند بعد از استقرا حکومت جمهوری و از بین رفتن نظام سلطنت به دنبال انقلاب فرانسه فردی به نام اولیمپ دگونک که در انقلاب فرانسه کبیر نقش داشت لایحه ای را به مجلس پیشنهاد کرد که در آن از حق کار زنان , حقوق قانونی در خانواده , حق آزادی بیان و نیز داشتن پارلما ن (فرهنگ واژه ها , عبد الرسول بیات و جمعی از نویسندگان قم : موسسه اندیشه و فرهنگ دینی ص 423و 424) برای اطلاع بیشتر ر. ک به :کتاب فرهنگ واژه ها ص 422 تا ص 436و کتاب فمینیسم از نظر اسلام و دیگران , سید هاشم بطحایی , قم : نوید اسلام و کتاب اسلام و فمینیسم , مجموعه مقالات ,قم : نشر معارف 2ج و کتاب گزیده مقالات و متون درباره فمینیسم , مجموعه مقالت , تهران : انتشارات بین المللی الهدی و کتاب در آمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام , محمد رضا زیبایی نژاد و محمد تقی سبحانی قم : دار النور .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فمنیست) (فمنیست یعنی چی؟) (فمنیسم) (فمنیست یعنی چه) (فمنیست یعنی چه؟) (فمنیسم یعنی چه) (فمنيست) (معنی فمنیست) (فمنیست یعنی چی) (فمنيست يعني چه) (فمینیسم یعنی چه) (فمنیست ) () (فمنیست یعنی) (فمینیست یعنی چه) (فمنیست) (فمنیسم یعنی چه؟) (فمنيسم) (فمینیست یعنی چی) (فمنیسم یعنی) (فمنیس) (فمینیست یعنی چه؟) (فمنیست چیست) (فمنیسم یعنی چی) (فمنيسم يعني چه) (فمنیسم ) (معنی فمنیسم) (فمینیسم یعنی چی؟) (فمنیست به چه معناست) (فیمینیست یعنی چی) (فمنیست یعنی چه ) (فمنیسم) (معنی کلمه فمنیست) (فمینیسم یعنی چی) (معنای فمنیسم) (فمنیست ها) (فمنیسم یعنی چی؟) (فمینیست یعنی چی؟) (فیمینیست یعنی چه) (فمنیستی یعنی چه) (فیمینیست یعنی چه؟) (فمینیسم به چه معناست) (معنی فمنیست چیست؟) (معنی فمونیست) (معنی فمینیست) (فمینیستی یعنی چه) (فمنيسم يعني) (معنی فمینیسم) (معنای فمنیست) (لفظ ووازه فمینیسم) (معنی واژه فمینیسم) (معنای فمینیسم) (فمنیستها ) (فمنيست ) (فمنيسم ) (فمنیست چیست؟) (فمنیسم یعنی ) ( فمنیست) (فمونیست یعنی چه) (فمنیسم چیست) (فمینیست به چه معناست) (فمنیستها) (فمنیست؟) (فمینست) (فمنيسم يعني چه؟) (فمنيست يعني چي؟) (فمنیست یعنی چه ؟) (فمینیسم یعنی چه؟) (‏‎ ‎فمنیست یعنی چه؟) (کلمه فمنیست یعنی چی?) (فنمیست) (فمنیست یعنی چه) (فیمینیست یعنی چی؟) (فمنیست ها ) (فمنستی) (�ی�) (فمينيسم يعني چي)