پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بول چیست و به چه چیزی گفته می شود؟

1 پاسخ 1

مراد از بول همان ادرار است که از نظر شرعی یکی از نجاسات است و باید محل مخرج آن را تطهیر کرد و اگر ذره ای از آن به بدن یا لباس باشد، نماز با آن باطل است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بول چیست؟) (معنی بول چیست؟) (بول یعنی چه) (بول چيست) (معنی بول) (بول کردن) (بول کردن چیست) (بول به چه معناست) (بول چیست ) (بول کردن یعنی چه) (بول یعنی چی؟) (بول یعنی چی) (بول یعنی چه؟) (معنی کلمه بول) (بول كردن يعني چه؟) (بول چيست؟) (بول يعني چه؟) (بول چیست ؟) (معنی بول چیست) (بول جيست) (معنای بول) (بول چیه) (بول کردن یعنی چه؟) (بول کردن چیست؟) (بول چیست?) (بول چیست) (معنی بول کردن) (معني بول) (بول يعني چه) (منظور از بول چیست) (بول یعنی) ( بول چیست) (بول چیست؟ ) (مخرج بول چیست) (بول كردن) (بول چیست؟؟) (بول جیست) (بول چيست ) (بول چیست) (بول به چه معنی است) (معنی بول ) (بول کردن ) (بول يعني چي) () (بول یعنی چه ) (بولچیست) (بول+چیست؟) (بول کردن یعنی چی) (بول+چیست) (بول کردن به چه معناست) (بول) (بول چیه؟) (معنی کلمه بول چیست) (معني بول چيست) (بول چبست) (بول كردن چيست) (بول چىست) (معنى بول) (بول جيست؟) ( بول چیست؟) (بول ینی چه) (بول چست) ( بول چيست) (بول چيست ؟) (بول کردن یعنی) (بول کردن یعنی چه ) (معنای بول کردن) (بول وغایض یعنی چه) (بول کردن یعنی چی؟) (بول چیست؟) (معنی بول چیست؟) (عورت چیه؟)