پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بول چیست و به چه چیزی گفته می شود؟

1 پاسخ 1

مراد از بول همان ادرار است که از نظر شرعی یکی از نجاسات است و باید محل مخرج آن را تطهیر کرد و اگر ذره ای از آن به بدن یا لباس باشد، نماز با آن باطل است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بول چیست؟) (معنی بول چیست؟) (بول یعنی چه) (بول چيست) (معنی بول) (بول کردن) (بول کردن چیست) (بول به چه معناست) (بول چیست ) (بول کردن یعنی چه) (بول یعنی چی؟) (بول یعنی چی) (بول یعنی چه؟) (معنی کلمه بول) (بول كردن يعني چه؟) (بول چيست؟) (بول يعني چه؟) (بول چیست ؟) (معنی بول چیست) (بول جيست) (معنای بول) (بول چیه) (بول کردن یعنی چه؟) (بول کردن چیست؟) (بول چیست?) (بول چیست) (معنی بول کردن) (معني بول) (بول يعني چه) (منظور از بول چیست) ( بول چیست) (بول یعنی) (بول چیست؟ ) (مخرج بول چیست) (بول كردن) (بول جیست) (بول چیست؟؟) (بول چيست ) (بول چیست) (بول به چه معنی است) (معنی بول ) (بول کردن ) () (بول يعني چي) (بولچیست) (بول یعنی چه ) (بول+چیست؟) (بول کردن یعنی چی) (بول) (بول+چیست) (بول کردن به چه معناست) (بول چیه؟) (معني بول چيست) (معنی کلمه بول چیست) (بول چبست) (بول كردن چيست) (معنى بول) (بول چىست) ( بول چیست؟) (بول جيست؟) ( بول چيست) (بول چيست ؟) (بول چست) (بول کردن یعنی چه ) (بول کردن یعنی) (بول وغایض یعنی چه) (معنای بول کردن) (بول ینی چه) (بول یعنی چه?) (بول چیست ) (بول کردن یعنی چی؟) (اب بول چیست) (بول چیست؟) (بول يعني) (بول چیس) (معني كلمه بول) (بول يعني جه) (بول يست) (معنی کلمه بول ) (ادرار همان بول است) (بول چیسن) (بول یعنی جه) (بول به چه معنی است) (معناي بول) (بول چیشت) (احتراز ازبول کردن چیست) ( بول چىست) (بول چیست؟؟؟) (معنی بول چیه) (یول یعنی چه) ( بول کردن) (بول یعنی؟) (بول یعنی چی ) (معنى بول چيست؟) (بول یعنی چه ؟) (������ ���ʿ) ( چیست بول) (بول کردن به چه معناست؟) (بول یعنی چه؟ ) (بولی یعنی چه)