پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گاهی بعد از تخلیه بول چیزی در مجرایم حس می کنم و با توجه به اینکه قبلا سه بار به مرحله یقین رسیدم که بول است و این مطلب را بگویم که همواره استبرا هم میکنم آن چیزی که خارج میشود آیا حکم بول را دارد؟

1 پاسخ 1

آبى که بعد از استبراء از انسان خارج مى‏شود پاک است مگر آن که یقین به بول یا منى بودن آن داشته باشیم و چنانچه شک دارید خارج شده یا نه اساس را بر عدم خروج بگذارید و حکم به طهارت نمایید.- فایده استبراء این است که رطوبتى که بعد از آن بیرون مى‏آید و شک در بول بودن آن است محکوم به طهارت مى‏گردد. بنابراین اگر کسى بعد از بول استبراء کرد و سپس رطوبتى از او خارج شد و یقین به بول بودن آن نداشت، پاک است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استبرا) (بول) (معنای بول)