پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خواهشمندم در مورد تعداد تکه های کفن زن و مرد توضیح دهید که چگونه است وعلت این تفاوت چیست؟ (شنیده ام که تعداد تکه های کفن مرد 3 و زن 5 تکه است.)

1 پاسخ 1

زن ومرد درمقدار واجب کفن هیچ گونه تفاوتی ندارندوهمه فقها فرموده اند:میت مسلمان (اعم از زن ومرد)را بایدبا سه پارچه که«لنگ» ،«پیراهن»و «سرتاسری » است ،کفن نمایند.لنگ بایداطراف بدن رااز ناف تا زانو بپوشاند وبهتر است از سینه تا روی پا برسد.وپیراهن بایداز سر شانه تا نصف ساق پاتمام بدن را بپوشاند وبهتر است تاروی پا برسد.ودرازی« سر تاسری» بایدبه قدری باشد که بستن دو سر ان ممکن باشدوپهنای دوسر ان باید به اندازه باشدکه یک طرف ان روی طرف دیگر بیاید.( ر.ک: توضیح المسایل مراجع )اما مستحبات کفن عبارتند از: ران پیج، لفافه بالای لفافه واجب، عمامه برای مرد ، مقنعه برای زن،جریدتین وگذاشتن مقدار پنبه که عورتین را بپو شاند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کفن میت چند تکه است) (کفن چند تکه است؟) (کفن میت چند تیکه است) (کفن چند تكه است) (کفن زن چند تکه است) (کفن چند تکه است) (کفن مرده چند تکه است) (کفن زن) (كفن ميت چند تكه است) (کفن میت چند تکه است؟) (کفن چند تيكه است) (کفن مرد چند تکه است) (کفن چند تیکه است) (تعداد تکه های کفن) (تفاوت کفن زن و مرد) (کفن میت زن چند تکه است) (کفن میت چند تیکه است؟) (کفن زن چند تیکه است) (کفن میت زن) (فرق کفن زن و مرد) (كفن ميت چند تكه است؟) (کفن زن و مرد) (کفن میت چند تکه) (کفن زن و مرد چند تیکه است) (كفن چند تكه است) (کفن میت چندتیکه است) (کفن چند تیکه است؟) (کفن چند تيكه است؟) (فرق کفن مرد و زن) (کفن زن و مرد چند تکه است) (کفن میت چند تیکه) (کفن مرد چند تیکه است) (کفن مرد) (کفن میت چندتکه است) (کفن چند تكه است؟) (کفن میت چند تیکه هست) (كفن مرده چند تكه است) (کفن میت چند تکه دارد) (کفن میت چند تکه هست) () (كفن ميت چند تكه) (لباس میت چند تکه است) (کفن میت زن و مرد) (کفن مرده چند تیکه است) (کفن چند تکه) (کفن میت چن تیکه است) (کفن+میت+چند+تکه+است) (کفن مرد و زن) (کفن زنان) (کفن زن ومرد) (كفن ميت چند تيكه است) (فرق بین کفن مرد و زن) (تفاوت كفن زن و مرد) (کفن چند تکه دارد) (کفن زنانه چند تکه است؟) (کفن چندتکه است) (کفن مرد و زن چند تکه است) (کفن مرد و زن چند تکه است؟) (کفن چند تیکه) (کفن میت زن چند تیکه است) (فرق کفن زن ومرد) (کفن زن چند تكه است) (کفن میت چند تیکه است ) (تفاوت کفن زن ومرد) (کفن میت چند تکه است ) (کفن میت مرد چند تکه است) (تعداد تکه های کفن میت) (کفن چند تکه هست) (تعداد کفن مرد و زن) (کفن میت مرد چند تیکه است) (تکه های کفن) (تعداد تکه های کفن مرد و زن) (کفن زن ) (تعداد کفن میت) (کفن مید چند تکه است) (کفن چندتیکه است) (کفن میت چند تیکس) (کفن زن ومرد چند تکه است) (کفن زن چند تکه) (تعداد کفن میت زن) (تیکه های کفن) (تکه های کفن میت) (کفن میت چند تکه است ؟) (کفن میت مرد) (کفن ميت چند تکه است) (کفن میت چند تکیه است؟) (كفن زن چند تيكه است) (کفن زن چند تیکه است؟) (کفن میت مرد و زن چند تکه است) (کفن میت چندتیکه است؟) (کفن میت زن و مرد چند تکه است) (کفن میت چگونه است) (لباس میت چند تیکه است) (کفن میت چند تیکه دارد) (فرق کفن زن با مرد) (کفن چند تکه است ) (فرق کفن مرد با زن) (تعداد کفن) (تفاوت کفن مرد و زن) (فرق کفن مرد وزن)