پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

چه موقع غسل جنابت بر زن واجب می گردد؟ زمانی که بر اثر بازی کردن خیس شود غسل جنابت واجب می شود؟

1 پاسخ 1

حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول و همبستری از طرف جلو و یا پشت، ب ) خروج منى. البته هر مایعى که از زنان خارج شود، منى نیست. تنها ترشحاتى که در اوج لذت جنسى خارج مى‏گردد، حکم منى را دارد. گاهى پس از ملاعبه (یعنى بازى و شوخى‏هایى که به تحریک غریزه جنسى انجام مى‏گیرد و موجب احساس خوشایندى و لذت جنسى مى‏گردد.) مایع سفید رنگى خارج مى شود، که آن مایع گر چه از روى شهوت و احساس لذت خارج شده، ولى مادامى که علائم منى را نداشته باشد (مذى) نامیده مى‏شود و پاک است و هیچ یک از احکام منى بر آن مترتب نمى‏شود.
بنابراین ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى خارج مى‏شود پاک است و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است ولی به طور کلی هر وقت یقین پیدا کردید آنچه از شما خارج شده منی بوده نجس است و غسل جنابت واجب می شود و اما هر وقت یقین ندارید، غسل واجب نمی شود و اجتناب از آن رطوبت نیز لازم نیست..

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زمان غسل جنابت) (چه زمانی غسل جنابت برزن واجب میشود) (غسل جنابت برای خانم ها) (کی باید غسل جنابت کرد) (جنابت زن) (چه موقع غسل واجب است) () (کی غسل جنابت واجب میشه) (چه زمانی باید غسل جنابت کرد) (چه زمانی غسل جنابت بر زن واجب میشود؟) (غسل جنابت کی بر زن واجب میشود) (چه مواقعی غسل جنابت واجب میشود) (مواقع غسل جنابت) (چه موقع غسل جنابت کنیم) (چه موقع باید غسل جنابت کرد) (کی غسل جنابت واجب می شود) (غسل جنابت کی واجب میشه) (چه زمانی غسل جنابت بر زنان واجب میشود؟) (غسل جنابت خانم ها) (چه زمانی غسل جنابت واجب میشه) (زمان واجب شدن غسل جنابت بر زنان) (چه وقت باید غسل جنابت کرد) (واجب شدن غسل جنابت بر زنان) (غسل) (احکام جنابت زن) (زمان واجب شدن غسل جنابت بر زن) (زمان غسل) (غسل جنابت) (چه موقع غسل جنابت کنیم؟) (چه زمانی باید غسل جنابت کرد؟) (زن) (چه زمانی باید غسل کرد) (غسل جنابت در چه مواقعی واجب است) (کی غسل واجب است) (چه زمانی باید غسل جنابت کنیم) (چه زمان باید غسل جنابت کرد) (واجب شدن غسل) (چه موقع باید غسل جنابت کنیم؟) (چه وقت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟) (غسل جنابت در خانم ها) (غسل جنابت خانم) (چه موقع غسل جنابت بر مرد واجب می شود) (��� ��� ��� � ��� ���� �� ������ ������ ������ ���) (چه موقع بايد غسل جنابت كرد) (چه زمانی غسل جنابت برای خانمها واجب است) (چه زمان غسل برمرد واجب میگردد) (خيس شدن دختران غسل دارد) (چه موقع بایدغسل جنابت کرد) (جنابت مرد) (چه موقع باید غسل جنابت کنیم) (كي بايد غسل جنابت كرد) (شرایط واجب شدن غسل جنابت بر زنان) (ایا غسل جنابت بر دختر واجب است) (دختران مجرد چه زمان باید غسل جنابت کنند) (زمان واجب شدن غسل) (غسل جنابت در دختران)