پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

چه موقع غسل جنابت بر زن واجب می گردد؟ زمانی که بر اثر بازی کردن خیس شود غسل جنابت واجب می شود؟

1 پاسخ 1

حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول و همبستری از طرف جلو و یا پشت، ب ) خروج منى. البته هر مایعى که از زنان خارج شود، منى نیست. تنها ترشحاتى که در اوج لذت جنسى خارج مى‏گردد، حکم منى را دارد. گاهى پس از ملاعبه (یعنى بازى و شوخى‏هایى که به تحریک غریزه جنسى انجام مى‏گیرد و موجب احساس خوشایندى و لذت جنسى مى‏گردد.) مایع سفید رنگى خارج مى شود، که آن مایع گر چه از روى شهوت و احساس لذت خارج شده، ولى مادامى که علائم منى را نداشته باشد (مذى) نامیده مى‏شود و پاک است و هیچ یک از احکام منى بر آن مترتب نمى‏شود.
بنابراین ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى خارج مى‏شود پاک است و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است ولی به طور کلی هر وقت یقین پیدا کردید آنچه از شما خارج شده منی بوده نجس است و غسل جنابت واجب می شود و اما هر وقت یقین ندارید، غسل واجب نمی شود و اجتناب از آن رطوبت نیز لازم نیست..

برگرفته از پرسمان
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زمان غسل جنابت) (چه زمانی غسل جنابت برزن واجب میشود) (غسل جنابت برای خانم ها) (کی باید غسل جنابت کرد) (جنابت زن) (چه موقع غسل واجب است) () (چه زمانی باید غسل جنابت کرد) (کی غسل جنابت واجب میشه) (چه زمانی غسل جنابت بر زن واجب میشود؟) (غسل جنابت کی بر زن واجب میشود) (چه مواقعی غسل جنابت واجب میشود) (چه موقع غسل جنابت کنیم) (چه موقع باید غسل جنابت کرد) (کی غسل جنابت واجب می شود) (چه زمانی غسل جنابت بر زنان واجب میشود؟) (غسل جنابت کی واجب میشه) (غسل جنابت خانم ها) (چه وقت باید غسل جنابت کرد) (واجب شدن غسل جنابت بر زنان) (احکام جنابت زن) (غسل جنابت) (زمان غسل) (غسل) (زن) (چه زمانی باید غسل کرد) (چه زمانی باید غسل جنابت کرد؟) (چه زمان باید غسل جنابت کرد) (چه موقع باید غسل جنابت کنیم؟) (چه وقت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟) (غسل جنابت در خانم ها) (غسل جنابت خانم) (چه زمانی باید غسل جنابت کنیم) (کی غسل واجب است) (غسل جنابت در چه مواقعی واجب است) (واجب شدن غسل) (چه موقع باید غسل جنابت کنیم) (چه موقع بایدغسل جنابت کرد) (جنابت مرد) (شرایط واجب شدن غسل جنابت بر زنان) (چه موقع بايد غسل جنابت كرد) (چه زمانی غسل جنابت برای خانمها واجب است) (چه زمان غسل برمرد واجب میگردد) (غسل جنابت در دختران) (ایا غسل جنابت بر دختر واجب است) (دختران مجرد چه زمان باید غسل جنابت کنند) (خيس شدن دختران غسل دارد)