پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هر سه پیمایش infix, postfix, prefix را در درخت زیر بنویسید


2 پاسخ 2

()void tree::preorder
}
preorder(root);
void tree::preorder::preorder(treenode *p);
 }
(if(p}
;(cout<data<;(preorder(p->leftchild
;(preorder(p->rightchild
 {
{
{

()void tree::postorder
}
(postorder(root
(void tree::postorder::postorder(treenode *p }
(if(p}
;(postorder(p->leftchild
;(postorder(p->rightchild
;(cout<data< {
{
{

()void tree::inorder
}
(inorder(root
(void tree::inorder::inorder(treenode *p }
(if(p}
;(preorder(p->leftchild
;(cout<data<;(preorder(p->rightchild
 {
{
{

infix: DCFAMHOBES
postfix: DFCMOHSEBA
prefix: ACDFBHMOES
 


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درخت پیشوندی) (پیمایش postfix) () (نمونه سوال پیمایش درخت میانوندی) (پیمایش prefix) (درخت پسوندی) (پیمایش postfix درخت)