پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ماتریس اسپارس زیر را در یک آرایه ی دو بعدی به روش مقرون به صرفه ذخیره و سپس ترانهاده ی آن را بنویسید


1 پاسخ 1

4 6 3 13 2 0 14 5 0 16 0 1 15 5 2


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماتریس اسپارس) (ترانهاده ی ماتریس اسپارس) () (ماتریس اسپارس آرایه) (ماتریس اسپارس چیست)