پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تعداد تکرار دستور x++ در قطعه برنامه ی زیر کدام است؟

for (i=1; i<=n; i++)
   for(j=1; j<=i; j++)
      for(k=1; k<=j; k++)
                      x++;

1 پاسخ 1

سلام دوستور در داخلی ترین حلقه به تعداد 6/(n3+3n2+2n) اجرا می شود.

47658394316230161965.jpg


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دستور x++)