پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرتبه زمانی شبه کد زیر چیست؟
الف) n                ب) 1                   ج) logn                د) n2

i = 1;
while ( i <= n )
{   
    X++;
    i = n + 1;
}


2 پاسخ 2

ب
ب)
اجرای دستور While مستقل از مقدار n است و برای هر n داده شده فقط یک بار اجرا خواهد شد یعنی رشد آن صفر است پس مرتبه زمانی ثابت و از مرتبه n به توان صفر یا همان یک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرتبه زمانی) (مرتبه زمانی در ساختمان داده) ("مرتبه زمانی") (n log n مرتبه زمانی چیست؟)