پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر a=2, b=4, c=8, d=10 باشد، ارزش عبارت پسوندی زیر چیست؟
الف) -2                 ب) -1                  ج) 1                 د) 2

ab*c+da-/

1 پاسخ 1

infix : (((a*b) c)/(d-a)) گزینه 2 صحیح است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()