پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محیط مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مستطیل؟

2 پاسخ 2

طول + عرض ضربدر 2
(طول + عرض) * 2


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محیط مستطیل) (محاسبه محیط مستطیل) (محیط مستطیل چگونه بدست میاید) (محیط مستطیل چیست) (محيط مستطيل) (محیط مستطیل چگونه بدست می آید) () (محیط مستطیل چگونه بدست می اید) (محیط مسطتیل) (محيط مستعطيل) (محيط مستطيل چيست) (محیط مستطیل چگونه به دست می اید) (محیط مستطیل چگونه بدست می آید؟) (محیط مستطیل چگونه به دست می آید) (محیط مستطیل چیست؟) (محیط مستطیل ) (محیط مسطیل) (مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟) (مساحت مستطیل چگونه بدست میاید) (مستطیل) (محاسبه محيط مستطيل) (محیط مستطیل چه می شود) (محیط مربع چگونه بدست می آید) (محیط مستطیل چگونه به دست می آید؟) (محیط مربع چگونه بدست میاید) (محیط دایره چگونه بدست می آید) (مساحت مستطیل چگونه بدست می اید) (محاسبه مساحت مسـتطیـــــــل) (مساحت مربع چگونه بدست می آید) (مساحت مستطیل چگونه به دست می آید) (محیط مثلث چگونه بدست میاید) (مساحت مربع چگونه بدست می اید) (مساحت مربع چگونه به دست می اید) (چگونه محیط دایره به دست می آید) (مساحت مستطیل چگونه بدست می آید) (مساحت مربع چیست) (محیط مثلث چگونه بدست می آید) (محاسبه محیط دایره) (محاسبه محیط مربع)