پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟

2 پاسخ 2

مجموع طول هردو قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2

یک ذوزنقه دو ضلع موازی دارد.

برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه می توان آن را به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم کرد و مساحت آن سه شکل بدست آمده را محاسبه کرد، بعد مساحت های آن سه شکل را با هم جمع می کنیم.


و یا بدین گونه مساحت را محاسبه می کنیم.

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه ی آن  b + a و ارتفاع آن  hاست.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه ی مساحت متوازی الاضلاع می باشد.

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه =
2/1 متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا  (a + b) h است.

چون که مساحت ذوزنقه ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر 2 تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.


 

یک روش ساده تر و سریع تر برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به این صورت است که را حساب کنید و در ارتفاع ضرب کنید. (a, b) میانه یمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه) (مساحت زوزنقه) (مساحت ذوزنقه ) (مساحت ذوزنقه فرمول) (نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوذنقه) (فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه) (اثبات مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه مساحت) (محاسبه مساحت ذوذنقه) (فرمول مساحت ذوزنقه) (مساحت زوذنقه) (روش محاسبه مساحت ذوزنقه) (شکل ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه با شکل) (مساحت ذوذنقه ) (مساحت انواع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) () (طریقه محاسبه مساحت ذوزنقه) (بدست اوردن مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه چه گونه یدست می اید) (فرمول مساحت ذوذنقه) (ذوزنقه ) (محاسبه ذوزنقه) (زوزنقه) (مساحت+ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه مختلف الاضلاع) (مساحت ذوزنقه) (مساحتذوزنقه) (مسا حت ذوزنقه) ( ذوزنقه) (محاسبه ذوذنقه) (محاسبه مساحت زوزنقه) (نحوه محاسبه مساحت ذوذنقه) ( مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه ) (انواع ذوزنقه) (فرمول محاسبه ذوزنقه) (مساحت) (مساحت ذونقه) (انواع زوزنقه) (محاسبه مساحت زوذنقه) (مساحت ذوزنقه؟) (مساخت ذوزنقه) (محاسبه مساحت) (مساحت ذوزنفه) (محاسبه مساحت زمین) (ذوذنقه ) (آموزش مساحت ذوزنقه) (مساحت زوزنقه ) (محاسبه محیط ذوزنقه) (ارتفاع ذوزنقه) (محاسبه+مساحت+ذوزنقه) (نحوه محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (فرمول محاسبه مساحت زوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت زوزنقه) (بدست آوردن مساحت ذوزنقه) (روش محاسبه ذوزنقه) (فرمول بدست آوردن مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه همراه با شکل) (محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (مساحت دوزنقه) (مساحت ذورنقه) (نحوه محاسبه مساحت زمین) (فرمول ذوذنقه) (فرمول مساحت زوزنقه) (فرمول ذوزنقه) (مساحت+ذوذنقه) (طرز‏ ‏محاسبه‏ ‏مساحت‏ ‏ذوزنقه) (چگونگی محاسبه مساحت ذوزنقه) (اثبات فرمول مساحت ذوزنقه) (تعیین مساحت ذوزنقه) (مسحات ذوزنقه) ("مساحت ذوزنقه") (مساحت ذوزنقه چیست) (اثبات مساحت ذوذنقه) (فرمول محاسبه مساحت زمین) (شکل زوذنقه وقاعده) (مساحت ذو ذنقه) (مساحت ذوذنقه) (مساحت ذوزتقه) (مساحت ذوذنقه؟) (فرمول محاسبه مساحت) (بدست آوردن ارتفاع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می اید) (روش به دست آوردن مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه چیست) (قاعده ذوزنقه) (مساحت‌ذوزنقه) (شکل ذوذنقه) (به دست آوردن مساحت ذوزنقه) (چگونگی بدست آوردن مساحت ذوزنقه) (مساحت ذ) (مصاحت ذوذنقه)