پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت دایره؟

1 پاسخ 1

مساحت دایره = شعاع دایره به توان دو ضرب در عدد پی که برابر 3.14 می باشد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت دایره) (محاسبه مساحت دایره) (مساحت دایره چگونه بدست می آید) (مساحت دايره) () (محیط دایره چگونه بدست می آید) (مساحت دایره چگونه بدست می اید) (مساحت دایره ) (مساحت دایره چگونه بدست میاید) (مساحت دایره چگونه به دست می اید) (قطر دایره چگونه بدست می آید) (چگونه مساحت دایره) (محاسبه شعاع دایره) (محاسبه مساحت دايره) (محاسبه سطح دایره) (محیط دایره را چگونه بدست اوریم) (مساحت دایره چگونه محاسبه میشود) (مساحت دایره چگونه به دست میاید) (سطح دایره) (مساحت دایره چگونه حساب میشود) (مساحت دایره چگونه بدست می آید؟) (مساحت دایره چگونه به دست می اید؟) (محیط دایره چگونه بدست می اید) (مساحت دایره چگونه محاسبه می شود) (مساحت دایره چگونه به دست می آید) (جواب مساحت دایره) (مساحتدایره) (مساحت‌دایره) (مساحت دایره چگونه به دست می آید؟) (مساحت+دایره) (محیط دایره چگونه به دست می آید) (مساحت دایره چگونه) (شعاع دایره چگونه بدست می آید) (مساحت دايره چگونه بدست ميايد) (مساحت دايره جطور بدست مي آيد؟) (محاسبه دایره) (مساحت داىره) (مساحت دايره ) (مساحت دایره چطور بدست میاد) (مساحت دایره؟) (چگونه محیط دایره به دست می آید) (مساحت و محیط دایره چگونه بدست می اید) (چگونه محاسبه محیط دایره) (محیط دایره چگونه محاسبه می شود) (اثبات مساحت دایره) (محیط دایره چگونه بدست میاید) (محىط داىره) (مساحت دایرهومحیط آن چگونه بدست میآید) (محیط دایره چگونه به دست میاید) (محیط دایره چگونه محاسبه میشود) (مساحت دایره چگونه بدست میاد) (محیط دایره چگونه حساب میشود) (قطر دایره چگونه محاسبه میشود) (محیط دایره چگونه به دست می اید) (محیط دایره چگونه حساب می شود) (محیط دایره چگونه بدست میآید) (دایره) (مساحت) (عدد پی چگونه به دست می آید ؟) (محاسبه مساحت) (محیط دایره) (محیط دایره چطور بدست می اید) (شعاع دایره) (محيط دايره چگونه بدست مي آيد) (شعاع دایره چگونه بدست می اید) (محیط دایره چگونه بدست می اید؟) (محیط دایره چطوری حساب میشود) (مساحت دایره چگونه بدست می اید!؟) (محاسبه شعاع دايره) (محيط دايره چگونه بدست مي آيد؟) (مساحت مثلث چگونه بدست می آید) (مساحت مستطیل چگونه به دست می آید) (شعاع دايره) (محیط دایره چگونه بدست می آید؟) (محبط دایره) (مساحت مربع چگونه به دست می اید) (نحوه محاسبه مساحت دایره) (محیط دایره چگونه حساب میشود؟) (مساحت دايره جكونه بدست ميايد) (محاسبات دایره) (فرمول محاسبه محیط دایره) (چگونه مساحت دایره را حساب کنم) (محیط و مساحت دایره چگونه بدست می آید) (فرمول مساحت دایره) (محیط دایره چگونه بدست می آید ) (محیط دایره چگونه بدست میاد)