پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عملکرد و هدف از کد پیشنهادی روبرو را بنویسید.
function action(p : P) : A
var fired : ℘(R)
var selected : A
begin
   fired = {(c, a) | (c, a) ∈ R and p ∈ c}
   for each (c, a) ∈ fired do
      if ¬(∃(c', a')) ∈ fired such that (c', a') < (c, a) then
         return a
      end-if
   end-for
   return null
end function actionاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده