پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منظور از نظام اجتماعی متعادل چیست؟

1 پاسخ 1

ارزش‌ها در نمادهای فرهنگی متجلی می‌شوند و باعث می‌شوند کنش‌های مختلف برای افراد معنادار شود و زندگی آنان بُعد معنوی پیدا کند تا برای حفظ معنای زندگی خود، شیوه‌ای خاص از رفتار را پیش بگیرند.

نظام اجتماعی، حلقه‌ای از زنجیره‌ی سبک زندگی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نظام اجتماعی چیست) (نظام اجتماعی متعادل) (نظام اجتماعی متعادل چیست؟) (نظام اجتماعي چيست) (نظام اجتماعی چیست؟) (نظام اجتماعی کل چیست) (نظام اجتماعي متعادل) (نظام اجتماعی متعادل ) (نظام اجتماعی چیست ) (نظام اجتماعی متعادل چیست) (نظام متعادل اجتماعی) () (نظام اجتماعی) (خانواده متعادل چیست) (ارمان اجتماعی) (نظام اجتماعی کل چیست؟)