پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سرفصل مطالب درس هوش مصنوعی توزیع شده (سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) چیست؟

1 پاسخ 1

سرفصل مطالب هوش مصنوعی توزیع شده:

تعریف هوش مصنوعی توزیع شده، انگیزه های ایجاد مبحث هوش مصنوعی توزیع شده، دسته بندی سیستم های هوشمند توزیع شده بر اساس معیار های مختلفی از جمله دانه بندی، اندازه سیستم، درجه خود مختاری، قابلیت تطبیق و ... معرفی مسائل و مشکلات عمده در هوش مصنوعی توزیع شده، مسئله تجزیه، توزیع و تخصیص وظایف، مسئله انسجام، همکاری و هماهنگی مامورین، زبان ها و قرارداد های تعامل مامورین، چهارچوب پیاده سازی و بسترهای آزمایش، بررسی چند سیستم پیاده سازی شده هوش مصنوعی توزیع شده شامل MINDS، DVMT، Hearsay، CNET، MACE و ARCHON
این درس شامل یک پروژه عملی پیاده سازی یک سیستم هوشمند توزیع شده با کمک یک بستر آزمایش و یا یک زبان هوش مصنوعی است.

مرجع
Werner, E., "Logical Foundations of Distributed Artificial Intelligence", Foundations of Distributed AI, G. O'Hare and N. Jennings (eds.), Wiley Publishers, 1996.

Readings in Distributed Artificial Intelligence. Ed by A. H. Bond and L. Gasser (Morgan Kaufmann, 1988)

N. M. Avouris, L. Gasser (szerk.): Distributed Artificial Intelligence: Theory and praxis, Kluwer Academic Publishers 1992.

Frank von Martial. Coordinating Plans of Autonomous Agents, Springer Verlag, Berlin, 1992.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درس هوش مصنوعی چیست) (سرفصل های درس هوش مصنوعی) (هوش مصنوعی توزیع شده) (سرفصل های هوش مصنوعی) (تعریف هوش مصنوعی توزیع شده) (سر فصل هوش مصنوعی) () (سیلابسهای درس هوش مصنوعی)