پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


متن کامل "شعر مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن" چیست؟

2 پاسخ 2

متن کامل شعر مرغ سحر اینگونه است:

مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن

ز آه شرر بار این قفس را بَر شِکَنُ و زیر و زِبَر کن

بلبل پَر بسته ز کنج قفس درآ، نغمهٔ آزادی نوع بشر سرا

وَز نفسی عرصهٔ این خاک تیره را. پر شرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد آشیانم داده بر باد

ای خدا، ای فـلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به بار است، ابر چشمم، ژاله‌بار است

این قفس، چون دلم، تنگ و تار است

شعله فکن در قفس ای آه آتشین

دست طبیعت گل عمر مرا مچین

جانب عاشق نِگَه‌ ای تازه گل از این، بیشتر کن

مرغ بیدل شرح هجران مختصر٬ مختصر کن
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه‌تر کن زآه شرربار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن بلبل پربسته! ز کنج قفس درآ نغمهٔ آزادی نوع بشر سرا وز نفسی عرصهٔ این خاک توده را پر شرر کن ظلم ظالم، جور صیاد آشیانم داده بر باد ای خدا! ای فلک! ای طبیعت! شام تاریک ما را سحر کن نوبهار است، گل به بار است ابر چشمم ژاله‌بار است این قفس چون دلم تنگ و تار است شعله فکن در قفس، ای آه آتشین! دست طبیعت! گل عمر مرا مچین جانب عاشق، نگه ای تازه گل! از این بیشتر کن مرغ بیدل! شرح هجران مختصر، مختصر، مختصر کن عمر حقیقت به سر شد عهد و وفا پی‌سپر شد نالهٔ عاشق، ناز معشوق هر دو دروغ و بی‌اثر شد راستی و مهر و محبت فسانه شد قول و شرافت همگی از میانه شد از پی دزدی وطن و دین بهانه شد دیده تر شد ظلم مالک، جور ارباب زارع از غم گشته بی‌تاب ساغر اغنیا پر می ناب جام ما پر ز خون جگر شد ای دل تنگ! ناله سر کن از قویدستان حذر کن از مساوات صرفنظر کن ساقی گلچهره! بده آب آتشین پردهٔ دلکش بزن، ای یار دلنشین! ناله برآر از قفس، ای بلبل حزین! کز غم تو، سینهٔ من پرشرر شد کز غم تو سینهٔ من پرشرر، پرشرر، پرشرر شد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شعر مرغ سحر) (متن شعر مرغ سحر) (متن مرغ سحر ناله سر کن) (شعر مرغ سحر ناله سر کن) (متن مرغ سحر) (متن شعر مرغ سحر ناله سر کن) (مرغ سحر ناله سر کن) () (متن آهنگ مرغ سحر) (شعرمرغ سحر) (متن کامل شعر مرغ سحر) (مرغ سحر) (شعر کامل مرغ سحر) (متن اهنگ مرغ سحر) (متن ترانه مرغ سحر) (مرغ سحر متن) (متن کامل مرغ سحر) (متن شعرمرغ سحر) (متن ترانه مرغ سحر ناله سر کن) (متن آهنگ مرغ سحر ناله سر کن) (متن کامل ترانه مرغ سحر) (مرغ سحر متن کامل) (شعرمرغ سحرناله سرکن) (شعر مرغ سحر ناله سر كن) (شعر مرغ سحر ) (مرغ سحر شعر) (متن کامل آهنگ مرغ سحر) (مرغ سحرناله سرکن) (شعر كامل مرغ سحر) (مرغ سحر ناله سر کن متن) (متن کامل مرغ سحر ناله سر کن) (شعر مرغ سحر ناله سرکن) (شاعر مرغ سحر) (متن آهنگ مرغ سحر ناله سر مکن) (شعر مرغ سحر از کیست) (متن مرغ سحر ناله) (شعر مرغ سحر کامل) (متن تصنیف مرغ سحر) (مرغ سحر ناله سرکن) (متن مرغ سحر ) (متن کامل شعر مرغ سحر ناله سر کن) (شعر آهنگ مرغ سحر) (مرغ سحر ناله سر کن شعر) (متن شعرمرغ سحرناله سرکن) (متن شعر مرغ سحر ) (اهنگ مرغ سحر ناله سر کن) (ترانه مرغ سحر ناله سر كن) (شعر مرغ) (شعر مرغ سحر ناله سر مکن) (اي خدا اي فلك اي طبيعت) (شعر مرغ سحر) (ترانه مرغ سحر ناله سرکن) (مرغ سحر ناله کن) (متن کامل شعرمرغ سحر) (متن مرغ سحر ناله سر كن) ( متن شعر مرغ سحر ناله سر کن) (متن ترانه مرغ سحر ناله سر كن) (متن اهنگ مرغ سحر ناله سر کن) (مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن) (شعر مرغ سحرناله سرکن) (مرغ سحر چیست) (شعر کامل مرغ سحر ناله سر کن) (شعرکامل مرغ سحر) (مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا) (شعر مرغ سحر ناله) (داغ مرا تازه ترکن) (شاعر شعر مرغ سحر) (متن مرغ سحر ناله سر مکن) (شعر کامل مرغ سحر ) (متن كامل شعر مرغ سحر) (متن شعر مرغ سحر ناله سر كن) (آهنگ مرغ سحر ناله سرکن) (مرغ سحر ناله سرکن از کیست)