پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


متن کامل "شعر مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن" چیست؟

2 پاسخ 2

متن کامل شعر مرغ سحر اینگونه است:

مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن

ز آه شرر بار این قفس را بَر شِکَنُ و زیر و زِبَر کن

بلبل پَر بسته ز کنج قفس درآ، نغمهٔ آزادی نوع بشر سرا

وَز نفسی عرصهٔ این خاک تیره را. پر شرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد آشیانم داده بر باد

ای خدا، ای فـلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به بار است، ابر چشمم، ژاله‌بار است

این قفس، چون دلم، تنگ و تار است

شعله فکن در قفس ای آه آتشین

دست طبیعت گل عمر مرا مچین

جانب عاشق نِگَه‌ ای تازه گل از این، بیشتر کن

مرغ بیدل شرح هجران مختصر٬ مختصر کن
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه‌تر کن زآه شرربار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن بلبل پربسته! ز کنج قفس درآ نغمهٔ آزادی نوع بشر سرا وز نفسی عرصهٔ این خاک توده را پر شرر کن ظلم ظالم، جور صیاد آشیانم داده بر باد ای خدا! ای فلک! ای طبیعت! شام تاریک ما را سحر کن نوبهار است، گل به بار است ابر چشمم ژاله‌بار است این قفس چون دلم تنگ و تار است شعله فکن در قفس، ای آه آتشین! دست طبیعت! گل عمر مرا مچین جانب عاشق، نگه ای تازه گل! از این بیشتر کن مرغ بیدل! شرح هجران مختصر، مختصر، مختصر کن عمر حقیقت به سر شد عهد و وفا پی‌سپر شد نالهٔ عاشق، ناز معشوق هر دو دروغ و بی‌اثر شد راستی و مهر و محبت فسانه شد قول و شرافت همگی از میانه شد از پی دزدی وطن و دین بهانه شد دیده تر شد ظلم مالک، جور ارباب زارع از غم گشته بی‌تاب ساغر اغنیا پر می ناب جام ما پر ز خون جگر شد ای دل تنگ! ناله سر کن از قویدستان حذر کن از مساوات صرفنظر کن ساقی گلچهره! بده آب آتشین پردهٔ دلکش بزن، ای یار دلنشین! ناله برآر از قفس، ای بلبل حزین! کز غم تو، سینهٔ من پرشرر شد کز غم تو سینهٔ من پرشرر، پرشرر، پرشرر شد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شعر مرغ سحر) (متن شعر مرغ سحر) (متن مرغ سحر ناله سر کن) (شعر مرغ سحر ناله سر کن) (متن مرغ سحر) (متن شعر مرغ سحر ناله سر کن) (مرغ سحر ناله سر کن) () (متن آهنگ مرغ سحر) (شعرمرغ سحر) (متن کامل شعر مرغ سحر) (مرغ سحر) (شعر کامل مرغ سحر) (متن اهنگ مرغ سحر) (متن ترانه مرغ سحر) (مرغ سحر متن) (متن شعرمرغ سحر) (متن کامل مرغ سحر) (متن ترانه مرغ سحر ناله سر کن) (متن آهنگ مرغ سحر ناله سر کن) (متن کامل ترانه مرغ سحر) (مرغ سحر متن کامل) (شعرمرغ سحرناله سرکن) (شعر مرغ سحر ) (مرغ سحر شعر) (شعر مرغ سحر ناله سر كن) (مرغ سحرناله سرکن) (متن کامل آهنگ مرغ سحر) (متن کامل مرغ سحر ناله سر کن) (شعر كامل مرغ سحر) (مرغ سحر ناله سر کن متن) (شعر مرغ سحر ناله سرکن) (متن آهنگ مرغ سحر ناله سر مکن) (شاعر مرغ سحر) (شعر مرغ سحر کامل) (متن مرغ سحر ناله) (شعر آهنگ مرغ سحر) (متن مرغ سحر ) (ترانه مرغ سحر ناله سر كن) (اهنگ مرغ سحر ناله سر کن) ( متن شعر مرغ سحر ناله سر کن) (ترانه مرغ سحر ناله سرکن) (مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا) (متن شعر مرغ سحر ناله سر كن) (آهنگ مرغ سحر ناله سرکن) (مرغ سحر ناله سرکن از کیست)