پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ویتنام چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ویتنام (Vietnam) هانوی (Hanoi) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ویتنام) (مرکز ویتنام) (پايتخت ويتنام) (مرکزویتنام) (پایتخت ویتنام کجاست؟) (مرکز ویتنام کجاست) (نام پایتخت ویتنام) (ویتنام کجاست) (مركز ويتنام) (پایتخت ویتنام چیست؟) (مرکز ويتنام) (پایتخت کشور ویتنام) (مرکز ویتنام ) (پایتخت ویتنام ) (مرکز کشور ویتنام) (پایتخت ویتنام کجاست) (نام پايتخت ويتنام) (پایتخت ویتنام) (کشور ویتنام) () (پایتخت ویتنام چه نام دارد) (پایتخت وییتنام) (نام مرکز ویتنام) (پاىتخت وىتنام) (مرکز ویتنام چه نام دارد) (مركزويتنام) (بايتخت ويتنام) (پایتخت ویتنام) (پایتخت کشورویتنام) (ويتنام كجاست) (مرکز ویتنام؟) (کشورویتنام) (پایتخت+ویتنام) (مرکزويتنام) ( پایتخت ویتنام) (پایتخت ویتنام؟) (پايتخت كشور ويتنام) (بایتخت ویتنام) (مرکز ویتنام) (پاییتخت ویتنام) (مرکز ویتنام کجاست؟) (پايتخت ويتنام ) (ویتنام کدام کشور است) (مرکز وىتنام) (هانوی پایتخت کجاست) (ویتنام کجاست؟) (ویتنام پایتخت) (پایتخت کشور ویتنام ) (ویتنام پایتخت کجاست) (مركز كشور ويتنام) (ویتنام چگونه کشوری است) (مرکز ویتنام چه نام دارد؟) (ویتنام) (كشور ويتنام) (ويتنام كجاست؟) (مرکزویتنام کجاست) (پایتخت ویتنام پرسشکده) (مرکز وییتنام) (مركز ویتنام) (کشور ویتنام کجاست) (کشور ویتنام کجاست؟) (پايتخت وييتنام) (پیتخت ویتنام) (مشخصات کشور ویتنام) (پایتخت کشور ویتنام کجاست) (پايتخت ويتنام كجاست؟) (÷پایتخت ویتنام) (�ی�) (������ ���ʿ) (ویتنام نام) (نام مرکزکشور ویتنام) (�����ی� �ی��) (پایتخت وییتنام )