پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منظور از visual data mining چیست؟

1 پاسخ 1

Authors: Daniel A. Keim University of Konstanz, Germany Florian Mansmann University of Konstanz, Germany Jim Thomas Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, U.S.A. Published in:   · Newsletter ACM SIGKDD Explorations Newsletter  archive Volume 11 Issue 2, December 2009 Pages 5-8 ACM   New York, NY , USA table of contents   doi> 10.1145/1809400.1809403  2010 Article    Bibliometrics · Citation Count: 12 · Downloads (cumulative): 1,209 · Downloads (12 Months): 100 · Downloads (6 Weeks): 14


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده