پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام کشورها عضو سازمان ملل متحد (UN) نیستند؟

2 پاسخ 2

کشورهای واتیکان و کوزوو و گرینلند عضو سازمان ملل متحد (UN) نمی باشند.
تایوان (چین تایپه ) هم عضو سازمان ملل نیست...( به دلیل مخالفت و حق وتوی چین که تایوان را بخشی از خاک خود تلقی میکند )


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعدا کشورهای عضو سازمان ملل متحد) (کشورهای عضو سازمان ملل) (کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند) (تعداد کشورهای عضو سازمان ملل) (کشورهایی که عضوسازمان ملل نیستند) (کدام کشورها عضو سازمان ملل نیستند) () (چه کشورهایی عضو سازمان ملل نیستند؟) (کشورهای عضو سازمان ملل متحد) (کشور های عضو سازمان ملل) (چه کشورهایی عضو سازمان ملل نیستند) (کشورهای عضو UN) (کشورهای عضوسازمان ملل) (كشورهاي عضو سازمان ملل) (کشورهای غیر عضو سازمان ملل) (كشورهاي عضو سازمان ملل متحد) (کشور هایی که عضو سازمان ملل نیستند) (چند کشور که عضو ملل متحد نیست) (کدام کشورها عضو سازمان ملل متحد هستند؟) (کشورهای که عضو سازمان ملل نیستند) (کشور های عضو سازمان ملل متحد) (کدام کشورها عضو سازمان ملل نیستن) (تعداد اعضای سازمان ملل) (کدام کشور عضو سازمان ملل نیست) (نام کشورهای عضو سازمان ملل) (کشورهای un) (کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند) (كدام كشور عضو سازمان ملل نيست) (کشورهای سازمان ملل) (كشورها عضو سازمان ملل متحد) (کشور های عضو سازمان ملل) (تعداد کشورهای سازمان ملل) (تعداد کشورهای جهان) (تعداد کشورهای عضو سازمانملل) (چند کشور عضو سازمان ملل هستند)