پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در زبان برنامه نویسی #C ، چگونه می توان یک Image را lock کرد و از مشکل object is currently in use else ever جلوگیری کرد؟

1 پاسخ 1

Image DummyImage

// Paint
lock (DummyImage)
    e.Graphics.DrawImage(DummyImage, 10, 10);

// Access Image properties
Size ImageSize;
lock (DummyImage)
    ImageSize = DummyImage.Size;


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()