پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سوئد چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سوئد (Sweden) استوکهلم (Stockholm) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سوئد) (مرکز سوئد) (پايتخت سوئد) (پایتخت کشور سوئد) (مرکز سوید) (پایتخت سوئد چه نام دارد) (مرکزسوئد) (پایتخت سوید) (نام پایتخت سوئد) (مرکز کشور سوئد) (مركز سوئد) (اسم پایتخت سوئد) (پایتخت سوءدچیست؟) () (پایتخت کشورسوئد) (مرکز سو عد) (پایتخت سوئیس چه نام دارد) (پایتخت سوعد) (پایتخت سوءد) (مرکز سوءد) (مرکز سوعد) (پايتخت كشور سوئد) (نام مرکز سوئد ) (مرکز سوییس) (پایتخت سویس چه نام دارد) (مرکز سوئیس)