پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سریلانکا چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت سریلانکا (Sri Lanka) سری جاواردنپورا کوته (Sri Jayewardenepura Kotte) می باشد.
پایتخت سیاسی آن سری جایاواردنپورا کوته و پایتخت تجاری‌اش شهر کلمبو است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سریلانکا) (پایتخت سری لانکا) (پايتخت سريلانكا) (پایتخت سریلانکا چه نام دارد) (پایتخت کشور سریلانکا) (پايتخت سري لانكا) (پایتخت کشور سری لانکا) (پایتخت سریلانکا کجاست) (سریلانکا کجاست) (پایتخت سریلانکا کجاست؟) (پایتخت سریلانکا ) (پايتخت سريلانکا) (نام پایتخت سریلانکا) (پايتخت سريلانكا كجاست؟) (پايتخت كشور سري لانكا) () (پايتخت كشور سريلانكا) (سریلانکا پایتخت) (پایتخت کشورسری لانکا) (بايتخت سريلانكا) (پایتخت کشور سریلانکا کجاست) (کشور سریلانکا) (پايتخت كشورسريلانكا) (پایتخت سریلانکا؟) (پایتخت کشورسریلانکا) (پایتخت سریلانکا چیست) (پایتخت کشور سری) (مرکز سریلانکا) (پایتخت سریلانکا) (نام پايتخت سريلانكا) (کشورسریلانکا) (پایتخت سیریلانکا) (پایتختسریلانکا) (سريلانكا كجاست) (سریلانکا کجاست؟) (سریلانکا پایتخت؟) (کشور سریلانکا کجاست) (پایتخت کشور سری لانکا چیست؟) (پایتخت+سریلانکا) (پایتخت سرلانکا) (پایتخت سریلانکا) (÷ایتخت سریلانکا) (بایتخت سریلانکا) (پایتخت سریلنکا) (پایتخت کشور سری لانکا کجاست؟) (پایتخت سزیلانکا) (پایتخت سری لانکا ) (پایتخت کشور سریلانکا کجاست؟) (پايتخت سري لانکا) (ایتخت سری لانکا) (پایتخت سریلانکاکجاست) (پایتخت سریلانگا) (نام پایتخت سری لانکا) ( پایتخت سریلانکا) (پایتخت سریلانکا کجاست ) (پایتخت سریلانکا چیست؟) (پاىتخت سرىلانکا) (پایتخت سریلانکا کجاست؟ ) (پايتخت سرلانكا) (پای تخت سریلانکا) (پایتخت+سری لانکا؟) (بایتخت سری لانکا) (سری لانکا پایتخت کدام کشور است ؟) (پایتخت کشور سری لانکا ) (پایتخت کشور سریلانکا کدام است؟) (پايتخت كشور سري لانكا كجاست؟) (پایتخت کشور سری لانکا؟) (پایتخت کشور سریلانکا کدام است) (مرکز کشور سریلانکا) (پایتخت کشور سریلانکا) (پایتخت سرسلانکا) (پایتخت کشورسری لانکا) (پاییتخت کشور سریلانکا) (ژايتخت سري لانكا) (پایتخت کشور سری لانکا کدام است؟)