پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سنگاپور چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سنگاپور (Singapore) سنگاپور (Singapore) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سنگاپور) (پایتخت سنگاپور کجاست؟) (پايتخت سنگاپور) (پایتخت کشور سنگاپور) (نام پایتخت سنگاپور) (پایتخت این کشور همنام خودش است) (پايتخت سنگاپور كجاست) (پایتخت کدام کشور همنام خودش است) (سنگاپور کجاست) (مرکز سنگاپور) (پایتخت سنگاپور ) () (پایتخت کدام کشور هم نام خودش است) (پایتخت کشورسنگاپور) (سنگاپور پایتخت کجاست) (پایتخت کشور همنام خودش) (پایتخت سنگاپور؟) (پایتخت سنگاپور چیست) (پایتخت این کشور هم نام خودش است) (پایتخت این کشور همنام خودش است؟) (سنگاپور+پایتخت) (پايتخت كشور سنگاپور) (سنگاپور پایتخت کدام کشور است؟) (پایتخت سنگاپور چه نام دارد) (پاىتخت سنگاپور) (مرکز کشور سنگاپور) (پایتخت سنکاپور) (پایتخت سنگا پور) ( پایتخت سنگاپور) (پایتخت کشور سنگاپور چه نام دارد) (پایتخت این کشور همنام خودش می باشد) (سنگاپور پایتخت کجاست؟) (پایتخت کدام کشورهمنام خودش است) (نام پایتخت کشور سنگاپور) (پایتخت+سنگاپور) (سنگاپور پايتخت كجاست) (جمعیت سنگاپور) (واحد پول مراکش) (مساحت سنگاپور)