پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور سنگاپور چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت سنگاپور (Singapore) سنگاپور (Singapore) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت سنگاپور) (پایتخت سنگاپور کجاست؟) (پايتخت سنگاپور) (پایتخت کشور سنگاپور) (نام پایتخت سنگاپور) (پایتخت این کشور همنام خودش است) (پايتخت سنگاپور كجاست) (پایتخت کدام کشور همنام خودش است) (سنگاپور کجاست) (مرکز سنگاپور) (پایتخت سنگاپور ) () (پایتخت کشورسنگاپور) (پایتخت کدام کشور هم نام خودش است) (سنگاپور پایتخت کجاست) (پایتخت سنگاپور؟) (پایتخت کشور همنام خودش) (پایتخت سنگاپور چیست) (پایتخت این کشور هم نام خودش است) (پایتخت این کشور همنام خودش است؟) (سنگاپور+پایتخت) (پايتخت كشور سنگاپور) (سنگاپور پایتخت کدام کشور است؟) (پایتخت سنگاپور چه نام دارد) (پایتخت سنگاپور کجاست) (پاىتخت سنگاپور) (پایتخت سنکاپور) (مرکز کشور سنگاپور) (پایتخت کشور سنگاپور چه نام دارد) ( پایتخت سنگاپور) (پایتخت سنگاپورکجاست؟) (پایتخت سنگا پور) (سنگاپور پایتخت) (بايتخت سنكابور) (پایتخت این کشور همنام خودش می باشد) (سنگاپور پایتخت کجاست؟) (پایتخت سنگاپور) (پایتخت کدام کشورهمنام خودش است) (سنگاپور کجاست؟) (نام پایتخت کشور سنگاپور) (اسم پایتخت سنگاپور) (پایتخت سنگاپورچه نام دارد) (پایتخت+سنگاپور) (پایتخت ستگاپور) (کشور سنگاپور) (نام پايتخت سنگاپور) (پایتخت کدام کشور همنام خودش است؟) (پایتخت چه کشوری همنام خودش است) (کدام کشور پایتختش همنام خودش است) (پايتخت اين كشور همنام خودش است) (سنگاپور در کجاست) (پایخت سنگاپور) (بایتخت سنگابور) (پایتحت سنگاپور) (پایتخت سنگا پو ) (نام پایتخت سنگاپور چیست) (جمعیت سنگاپور) (سنگاپور پايتخت كجاست) (واحد پول مراکش) (مساحت سنگاپور)