پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پرو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پرو (Peru) لیما (Lima) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز پرو) (پایتخت پرو) (پايتخت پرو) (مرکزپرو) (پایتخت پرو کجاست؟) (پایتخت کشور پرو) (نام پایتخت پرو) (مركز پرو) (مرکز کشور پرو) (بايتخت برو) (پايتخت كشور پرو) (مرکز پرو ) () (مرکز پرو کجاست) (پایتخت کشورپرو) (کشور پرو) (نام پايتخت پرو) (پایتخت پرو ) (پرو کجاست) (کشور پرو کجاست) (مركز برو كجاست) (نام مرکز پرو) (پایتخت پرو کجاست) (مرکز پرو چه نام دارد) (مركز برو) (مركزپرو) (پایتخت پرو؟) (پايتخت برو) (مرکز پرو) (پرو کجاست؟) (مرکز پرو؟) (نام پایتخت کشور پرو) (پایتخترو) (پایتختپرو) (پایتخت+پرو) (مرکز پرو کجاست؟) (پرو پایتخت کجاست؟) (مركزكشور برو) (مرکز+پرو) (‍‍کشورپرو) (پایتخت پرو چه نام دارد) (مرکزکشورپرو) (پایتخت پرو) (بایتخت برو) ( پایتخت پرو) (كشور پرو) (كشور پرو كجاست) (پایتخت پروکجاست) (پرو پایتخت) (بایتخت کشوربرو) (پایتحت پرو) (پايتخت كشورپرو) ( پایتخت پرو) (بایتخت پرو) (پایتخت پرو) (پايخت پرو) (مرکز کشور پرو ) (پايتخت پرو چه نام دارد) (نام پایتخت پرو؟) (پایتخت پورو) (پرو پايتخت كجاست) (پایتخت کشور سریلانکا کجاست) (پایتخت کشور پرو کجاست ) (نام پایتختپرو) (پايتختت پرو)