پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پاناما چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پاناما (Panama) پاناماسیتی (Panama City) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت پاناما) (نام پایتخت پاناما) (پایتخت کشور پاناما) (پايتخت پاناما) (پاناما پایتخت کدام کشور است) (پاناما کجاست؟) (نام پایتخت این کشور پاناما است) (پاناما پایتخت کجاست) (کشور پاناما) (نام پایتخت کشور پاناما) (پایتخت پاناما کجاست) (پایتخت کشورپاناما) (پاناما پایتخت چه کشوری است) () (پاناما کجاست) (نام پایتخت کشورپاناما) (پاناما كجاست) (نام پايتخت پاناما) (نام پایتخت کدام کشور پاناما است) (پایتخت کدام کشور پاناما است) (کشورپاناما) (پایتخت کشور پاناما چیست) (پایتخت پاناما کجاست؟) (پاناما پایتخت کشور) (پاناما چیست) (پایتخت کشور پاناما کجاست؟) (پایتخت پانما) ( پایتخت پاناما)