پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

سنبله
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حرف ندا) (برج ششم فلکی) (برج ششم فلكي)