پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ورقه
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یار گلشاه) (يار گلشاه) (یارگلشاه) () (یار گلشاه ) (يارگلشاه) (یار گلشا)