پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خط بسیار بد و ناخوانا

1 پاسخ 1

خرچنگ قورباغه
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده