پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

نسناس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میمون آدم نما) (میمون ادم نما) (نام میمون آدم نما) (ميمون آدم نما) (میمون آدم نما جدول) (ميمون ادم نما) (میمون انسان نما در جدول) (میمون انسان نما) (میمون آدم نما در جدول) (نام ميمون ادم نما) (نام میمون ادم نما) (میمون آدم نمای جاوه) (نام میمون انسان نما) (نوعی میمون ادم نما) (نوعی میمون آدم نما) (نام ميمون آدم نما) (میمون ادمنما) (میمون آدم نما چیست) () (میمون ادم نما در جدول) (میمون آدم نما ) (میمون انسان نما چه نام دارد) (نام دیگر میمون انسان نما) (میمون انسان نما پرسشکده) (میمونهای آدم نما) (نوعی میمون در جدول)