پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سمنان تا قم چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سمنان تا قم، 368 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله سمنان تا قم) (فاصله قم تا سمنان) (مسافت قم تا سمنان) (مسافت قم سمنان) () (مسافت سمنان تا قم) (قم تا سمنان) (فاصله سمنان تاقم) (سمنان تا قم) (فاصله قم سمنان) (قم. سمنان) (مسافت سمنان تا قم چند کیلومتر است) (فاصله سمنان قم)